Časopis Gong

Popis projektu Vydávání čtvrtletníku sluchově postižených GONG

Časopis sluchově postižených GONG je celostátním čtvrtletníkem, který vychází od roku 1972. Je jediným periodikem u nás, který komplexně pokrývá všechna sluchová postižení, včetně tinnitu.

Našimi čtenáři jsou lidé s různými typy a stupni sluchového postižení (lidé ohluchlí, nedoslýchaví, neslyšící, s kochleárním implantátem, tinnitáři) i lidé slyšící (rodiče, učitelé, přátelé, spolupracovníci sluchově postižených, tlumočníci, lékaři a další zájemci o tuto problematiku).

 

Periodicita: dle finanční situace, zatím je stanoven: čtvrtletník

Počet výtisků jednoho čísla: 1.200 ks

Počet stran: 2x 64 stran, 3×52 stran

Cena časopisu: roční předplatné: 288 Kč, půl roku za 144 Kč, cena jednoho čísla 73 Kč.

 

Na svých stránkách se měsíčník GONG zabývá:

  • specifickými problémy sluchového postižení,
  • informuje o společenských, kulturních a sportovních akcích organizací sluchově postižených,
  • informuje o speciálních školách pro sluchově postižené děti a dalších možnostech studia a rekvalifikačních kurzech,
  • poskytuje kontakty a rady rodičům sluchově postižených dětí,
  • sleduje nabídku výukových kurzů znakového jazyka,
  • přináší rozhovory se zajímavými sluchově postiženými lidmi,
  • sleduje vývoj sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené,
  • jedna strana je věnována problematice lidí trpícím ušním šelestem.

 

Vydavatelem měsíčníku Gong je ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, která v současné době sdružuje jedenáct dalších organizací pracujících ve prospěch sluchově postižených.

GONG se pravidelně a soustavně zabývá otázkami spojenými se sluchovým postižením, kterým se ostatní média věnují nárazově a okrajově. Plní tím osvětovou a informativní funkci směrem ke slyšící veřejnosti. Pro sluchově postižené čtenáře má GONG určitou rehabilitační funkci, dává jim prostor pro publikování článků, odpovídá na dotazy, poskytuje prostor k diskuzi a v rozhovorech nabízí setkání s úspěšnými sluchově postiženými lidmi, se kterými se mohou ztotožnit.

Majoritní společností není zcela pochopeno, že být „sluchově postižený“ znamená mnoho překážek, které je třeba v životě překonávat a vyžaduje to získat specifické informace, které jsou pro život s takovým handicapem potřebné. Problémem může být vzdělání, schopnost domluvit se na úřadech a u lékaře, přístup ke kvalitním a srozumitelným informacím, získání práce, nalezení partnera, atd. Sluchově postiženým neustále hrozí vyloučení ze společnosti (se kterou se těžko domlouvají) případně diskriminace (např. při hledání práce). Uvnitř skupiny sluchově postižených se jednotlivé potřeby různě diferencují. Neslyšícím například dělá velký problém český jazyk, mají tedy často málo potřebných informací. Ty jim GONG přináší výběrově, jazykově je upravuje a navíc přidává „minislovníky“, které u článků pomáhají pochopit nezvyklá slova. Informace o tlumočení, o sociálních a právních možnostech a službách, o akcích sluchově postižených, o nových publikacích ve znakovém jazyce a o mnoha dalších potřebných tématech se snaží přinášet právě GONG. Mainstreamová média tyto témata neuvádí vůbec, nebo jen okrajově a zřídka. Internet na druhou stranu nepřináší informace dostatečně kvalitní. Sluchově postižení o sobě také potřebují vědět, komunikovat spolu, spojit své síly, vzájemně se obohatit.

GONG je v současné době jediný časopis, který odebírají sluchově postižení v celé ČR, a který se problematice sluchově postižených soustavně věnuje. Naši čtenáři v průzkumu uvedli, co by je nejvíce zajímalo. Výsledek je vidět na následujícím grafu (ZJ = znakový jazyk, SP = sluchově postižení, ČJ = český jazyk):

 

Informace