Činnost za rok 2008

Vydáno 27. 2. 2012

SLOŽENÍ KOMISE V ROCE 2008

Předsedkyně: Mgr. Věra Strnadová
Místopředseda: RNDr. Raimund Koplík

Členové:

Ing. Martin Novák
Martina Kronusová
Veronika Toráčová

CELOROČNÍ PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

Monitoring kvality titulků namátkovým výběrem.

Mgr. Věra Strnadová, mimo komisi pomáhá paní Jašová a nahodile i někteří jiní.

Individuální práce s titulkáři (RNDr. Raimund Koplík, Mgr. Věra Strnadová)

  • konzultace
  • poradenský servis
  • oprava chybných titulků (staré vysílací soubory)
  • supervize u začínajících titulkářů

Spolupráce s televizními společnostmi

ČESKÁ TELEVIZE – spolupráce v oblasti kvality ST, jak s oddělením pro skryté titulky, tak i se samotnými produkcemi.

TV NOVA, opět zvýšila podíl % ST, oproti roku 2007, takže překračuje povinné procento.

PRIMA TV mírně zvýšila počet titulkovaných pořadů, i o víkendech a ve večerních hodinách, ale převažují reprízované titulky.

TV Barrandov – hned při zahájení vysílání titulkuje povinné % pořadů.

MIMOŘÁDNÉ PRÁCE

Únor 2008
Analýza plnění povinného podílu titulkovaných pořadů na ČT1, ČT2, TV Nova a TV Prima, výpočty, tabulky, grafy. (RNDr. Raimund Koplík)

07. květen 2008
Zaslání stanovisek na Ministerstvo kultury k některým otázkám souvisejícím s transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES kterou se mění Směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání, do českého právního řádu. (Mgr. Věra Strnadová)

19. až 23 září 2008
Vypracování návrhů změn normativního textu ve vysílacím zákoně. 23.5.2008 Odesláno na Ministerstvo kultury. (Mgr. Věra Strnadová)

10. říjen 2008
Na Ministerstvo kultury zaslány návrhy v ustanoveních, která v zákoně č. 231/2001 Sb. a v části zákona, která se vztahuje na audiovizuální mediální služby na vyžádání, upravují povinnosti vysílatelů k přístupnosti pořadů pro neslyšící nebo nedoslýchavé. Zmíněna i nutnost služby pro nedoslýchavé, „zdůraznění dialogu“. (Mgr. Věra Strnadová)

18. listopad 2008
Věcný záměr – požadované změny a jejich zdůvodnění. Upřesnění definic,, určení metody měření povinného procenta, určení rozhodného období,, zak které bude povinné procento měřeno, oddělení českého znakového jazyka od skrytých titulků a stanovení povinného % pořadů v ČZJ nebo do ČZJ tlumočených, oddělení OT, zvýšení podílu titulkovaných pořadů v komerčních televizích, úprava terminologie atd. (Mgr. Věra Strnadová)

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

  • Červen 2008 – individuální školení titulkářů – Trenčianské Teplice
  • Září 2008 – skupinové školení titulkářů – Handlová
  • Konzultace se slovenskými titulkáři přes internet.
  • Poskytování konzultací titulkářům ze STV na Slovensku.