EKOTN

EKOTN

Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící

Předsedkyně EKOTN: Mgr. Naďa Hynková Dingová, PhD.

Členové EKOTN: Bc. Zuzana Hájková, Bc. Marie Mašláňová, Bc. Anna Pangrácová, Bc. Hana Trsková

Kontakt: asnep.ekotn@gmail.com

EKOTN pod organizací ASNEP funguje od roku 2004. Hlavním cílem EKOTN je konstantně aktivita vedoucí ke zvýšení kvality poskytované tlumočnické služby neslyšícím klientům. Dílčí cíle se mění v závislosti na aktuálním dění v oblasti tlumočení pro neslyšící. V dubnu 2022 byla vytvořena nová EKOTN, která navazuje na poslední aktivity EKOTN z roku 2014.

ASNEP byly aktuálně definovány následující hlavní oblasti zájmu EKOTN:

  • Zastřešující komunikace s vládními a nadnárodními organizacemi v oblasti tlumočení českého znakového jazyka pro neslyšící
  • Zastřešující komunikace s českými médii v oblasti tlumočení českého znakového jazyka pro neslyšící
  • Úzká spolupráce s legislativní komisi ASNEP v oblasti řešení aktuálních právních předpisů souvisejících s profesí tlumočníka českého znakového jazyka. V současné době je to především problematika tlumočení na matrikách, soudní tlumočení a překlad a zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Spolupráce při řešení stížností na kvalitu tlumočení pro neslyšící
  • Osvěta o tlumočnické profesi při všech vhodných příležitostech (konference, oslavy, odborné diskuze a debaty…)