EXPERTNÍ KOMISE PRO OTÁZKY VZDĚLÁVÁNÍ – EKOV

Přílohy: video ve znakovém jazyce • Vydáno 19. 2. 2013

Příloha: video ve znakovém jazyce

EXPERTNÍ KOMISE PRO OTÁZKY VZDĚLÁVÁNÍ – EKOV   Složení komise a kontakt od roku 2012: EKOV má nový e-mail. Vaše dotazy, náměty nebo připomínky komise ráda zodpoví na e-mailu: ekov.asnep@gmail.com Předsedkyně: Mgr. Tamara Kováčová Členové: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.; Bc. David Jorda; Mgr. Iva Rindová; Mgr. Lucie Štefková; Bc. Dana Vaszily; Mgr. Petr Vysuček; Mgr. […]

EXPERTNÍ KOMISE PRO OTÁZKY VZDĚLÁVÁNÍ – EKOV

 

Složení komise a kontakt od roku 2012:

EKOV má nový e-mail. Vaše dotazy, náměty nebo připomínky komise ráda zodpoví na e-mailu: ekov.asnep@gmail.com

Předsedkyně: Mgr. Tamara Kováčová
Členové: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.; Bc. David Jorda; Mgr. Iva Rindová; Mgr. Lucie Štefková; Bc. Dana Vaszily; Mgr. Petr Vysuček; Mgr. Bc. Alexandr Zvonek, Ph.D.

Cíl: Dodržování české a mezinárodní legislativy vztahující se ke vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením.

Plán aktivit:

1. Prosazovat (směrem k MŠMT ČR) vytvoření prováděcích předpisů, tak aby byl naplněn zákon 155/1998 Sb., o znakové řeči a změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob a změně dalších zákonů.

2. Aktivně se zapojit do revize zákona o pedagogických pracovnících.

3. Aktivní zapojení do připomínkování dokumentu Příprava strategie rozvoje vzdělávání v ČR do roku 2020, a to ve vztahu ke vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením.

4. Usilování o revizi stávajících podmínek při výběrových řízení MŠMT ČR na tvorbu učebnic pro žáky se sluchovým postižením.

5. Usilování o součinnost s MŠMT ČR a ČŠI a dalšími zainteresovanými organizacemi ve věci realizace vhodného uzpůsobení podmínek (za nesnižování nároků) při plošném testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a závěrečných ročníků středních škol (tzv. státních maturitních zkoušek a státních závěrečných zkoušek u nematuritních oborů SŠ)

6. Realizovat aktivní kroky směrem k MŠMT ČR a kolegiu děkanů pedagogických fakult s cílem revize a optimalizace pregraduální přípravy budoucích pedagogů žáků se sluchovým postižením.

7. Spolupracovat s ČŠI při optimalizaci inspekční činnosti ve školách vzdělávajících žáky se sluchovým postižením.

8. Realizovat aktivní kroky vedoucí k vytvoření popisu českého znakového jazyka jako cizího jazyka podle Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky.

9. Zpracovat návrh Komplexního systému vzdělávání pro osoby se sluchovým postižením a diskutovat jej s odbornou a laickou veřejností.

10. Revidovat současný sběr statistických dat a průběh výzkumných šetření týkajících se vzdělávání dětí, žáků, studentů a osob se sluchovým postižením, snažit se o jejich optimalizaci.

11. Aktivně se zapojovat do diskuze k projektům a dokumentům, které zasahují (také) do oblasti vzdělávání osob se sluchovým postižením.

 

YouTube Preview Image