MEDAILONKY ČLENŮ EKOV

Vydáno 19. 2. 2013

Předsedkyně: Mgr. Tamara Kováčová Členové: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.; Bc. David Jorda; Mgr. Iva Rindová; Mgr. Lucie Štefková; Bc. Dana Vaszily; Mgr. Petr Vysuček; Mgr. Bc. Alexandr Zvonek, Ph.D.   MEDAILONKY   Mgr. Bc. Iva Rindová Absolventka magisterského studia Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oboru Speciální pedagogika, bakalářského studia Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oboru Management ve […]

Předsedkyně: Mgr. Tamara Kováčová
Členové:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.;
Bc. David Jorda;
Mgr. Iva Rindová;
Mgr. Lucie Štefková;
Bc. Dana Vaszily;
Mgr. Petr Vysuček;
Mgr. Bc. Alexandr Zvonek, Ph.D.

 

MEDAILONKY

 

Mgr. Bc. Iva Rindová

Absolventka magisterského studia Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oboru
Speciální pedagogika, bakalářského studia Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oboru Management ve školství a v rámci programu Celoživotního vzdělávání absolventka studijního oboru Český jazyk v komunikaci neslyšících na katedře Českého jazyka a teorie komunikace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1982 působí v oblasti výchovy a vzdělávání sluchově postižených a od roku 1997 jako ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy v Hradci Králové. Absolvovala studijní pobytu na Gallaudet University v USA a v Bilingvní mateřské a základní škole Birgittaskolan ve Švédsku, působila jako koordinátorka mezinárodního projektu Spreadthesign, zaměřeného na tvorbu mezinárodního slovníku znakového jazyka. Získané zahraniční zkušenosti úspěšně implementuje v prostředí českého speciálního školství (realizace výměnných studijních pobytů, realizace integrovaného ubytování nejmenších dětí se sluchovým postižením mimo internát školy). Podporuje také rozvoj spolupráce v rámci vzdělávací soustavy České republiky, její škola jako fakultní škola Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje praxe studentů oboru Český jazyk v komunikaci neslyšících, spolupracuje s Národním institutem dalšího vzdělávání a v rámci Funkčního studia vedoucích pracovníků škol Královéhradeckého kraje zajišťuje pro studenty tohoto oboru odborné stáže. V neposlední řadě také v rámci Komunitního plánování Magistrátu města Hradec Králové zastupuje oblast výchovy a vzdělávání sluchově postižených.

 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Absolventka magisterského studia oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK v Praze, specializace surdopedie, logopedie, etopedie a arteterapie (1997), a doktorského studijního oboru Český jazyk na Filozofické fakultě UK v Praze, název disertační práce Český jazyk ve vzdělávání neslyšících (2009). V letech 1991 až 1996 pravidelně spolupracovala s Dětským domovem Stránov (v okr. Mladá Boleslav) a občasně se Zvláštní školou internátní Radenín (okr. Tábor). V letech 1994 až 2002 působila ve Střední zdravotnické škole pro sluchově postižené (obor Zubní technik) v Berouně. Nejdříve jako tlumočnice českého znakového jazyka, posléze souběžně jako tlumočnice a učitelka, v letech 1998 až 1999 jako ředitelka a v závěru opět jako učitelka. Od roku 1999 je zaměstnána jako odborná asistentka pro obor Čeština v komunikaci neslyšících v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na Filozofické fakultě UK v Praze, od ledna 2011 je pověřena vedením tohoto oboru. Od roku 1996 pravidelně publikuje v oboru Deaf Studies, je autorkou nebo spoluautorkou různých vědeckých a populárně naučných studií, článků, tištěných i multimediálních učebnic.

 

Mgr. Tamara Kováčová

Absolventka bakalářského oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK a navazujícího magisterského programu Mediální a komunikační studia na FHS UK. Má zkušenost se studiem na Univesity of Central Lancashire v rámci International Institute for Sign Languages and Deaf Studies, kde spolupracuje jako research associate. V minulosti pracovala například jako tlumočnice znakového jazyka, pracovní konzultantka v programu podporovaného zaměstnávání pro neslyšící, koordinátorka mezinárodních aktivit, koordinátor přípravy speciálního testování pro CERMAT, koordinátorka výzkumného týmu při výzkumu kvality tlumočnických služeb, lektorka nejrůznějších kurzů a seminářů nebo pracovala půl roku jako dobrovolník ve škole pro neslyšící ve Švédsku. V současné době působí jako externí lektor na CNES FF UK, externí učitelka angličtiny pro neslyšící při Evangelické akademii, koordinátorka aktivit projektu Česko mluví o vzdělávání pro EDUin, studuje doktorský program antropologie na ZČU a upravuje titulky k filmům, tak aby byly vstřícné i neslyšícímu publiku. Více viz: http://www.linkedin.com/pub/tamara-kovacova/b/850/b89

 

Mgr. Lucie Štefková

Absolventka magisterského oboru Český jazyk a literatura, speciální pedagogika a následného rozšiřujícího studia Český jazyk pro III. stupeň na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2006 působí jako odborná pracovnice Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě v Brně, oddělení znakového tlumočnictví a poradenství. V letech 2000-2003 působila jako šéfredaktorka tištěného časopisu pro neslyšící UNIE, dále v letech 2001-2002 jako pedagožka na MŠ a ZŠ pro sluchově postižené v Brně, poté v letech 2002-2006 na Střední průmyslové škole oděvní a Středním odborném učilišti pro sluchově postižené v Brně. Je lektorkou českého jazyka a spoluautorkou několika e-learningových kurzů českého jazyka pro neslyšící, podílela se na mnoha projektech týkajících se výuky a vzdělávání nejen v oblasti jazyků. Spolupracovala a spolupracuje s různými vzdělávacími institucemi a organizacemi jako jsou například CERMAT nebo Jazykové centrum Ulita. Působí také jako překladatelka českého jazyka a českého znakového jazyka a editorka různých výukových programů v elektronické podobě, například ve spolupráci s občanským sdružením Trojrozměr se v roce 2009 podílela na realizaci výukového DVD Moravské varianty českého znakového jazyka, ve spolupráci s občanským sdružením Federace rodičů a přátel sluchově postižených v roce 2007 v rámci projektu Tiché vzdělávání spolurealizovala e-learningový vzdělávací kurz pro neslyšící Úvod do tvorby webových stránek. V rámci navazujících projektů střediska Teiresiás na MU se podílí i na vytváření terminologického slovníku českého znakového jazyka.

 

Bc. Dana Vodrážková

Absolventka bakalářského studia na FF UK Praha, obor Čeština v komunikaci
neslyšících (r. 2002). Praxe: v letech 1997-1998 pracovala jako vychovatelka sluchově postižených ve Střední škole, Základní škole a Mateřské škole v Hradci Králové. V r. 2001 absolvovala měsíční studijní pobyt na Gallaudetově univerzitě ve Washingtonu. Od r. 2002 pracuje jako učitelka sluchově postižených v SŠ, ZŠ a MŠ v Hradci Králové. Dlouhodobě se zabývá tvorbou výukových materiálů pro sluchově postižené. Podílí se na řešení grantů, které jsou zaměřené na vzdělávání žáků s těžkými vadami sluchu (Sokrates, Leonardo a další).

 

Mgr. et Bc. Alexandr Zvonek, Ph.D.

Absolvent bakalářského oboru Dramatická umění, zaměření výchovná dramatika pro neslyšící na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, magisterského oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorského studijního programu Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2007 odborný pracovník Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity, oddělení znakového tlumočnictví a poradenství pro sluchově postižené. V letech 1996 – 2007 působil jako pedagog na Základní škole pro sluchově postižené v Brně, a ve stejné době také jako asistent pohybové výchovy na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Dlouhodobě spolupracuje s organizacemi zaměřenými na výchovu a vzdělávání dětí se sluchovým postižením, ve spolupráci s občanským sdružením Labyrint Brno se podílel v letech 2005 – 2007 na realizaci pilotního projektu „Eliška – E-learning pro sluchově postižené žáky“, zaměřeného na e-learningové vzdělávání neslyšících žáků, ve spolupráci s občanským sdružením Perspektivy a dále Jazykovým centrem Ulita byl realizátorem multimediálních učebnic pro žáky se sluchovým postižením.

 

Mgr. Petr Vysuček

Absolvent magisterského studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – oboru Čeština v komunikaci neslyšících. V současné době v rámci programu Celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studuje obor Management ve školství a na Pedagogické fakultě University Palackého v Olomouci – obor Speciální pedagogika – Surdopedie se zaměřením na znakový jazyk. Od roku 2000 je ředitelem organizace Pevnost – Českého centra znakového jazyka, o. s. a taky je zároveň ředitelem Institutu Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. Dále je také lektorem českého znakového jazyka pro tlumočníky, pro pedagogy a pro neslyšící, kteří se chtěli stát lektory českého znakového jazyka, zároveň je metodikem a poradcem těchto programů. Od roku 2000 do 2004 působil jako učitel na Speciální základní škole v Praze 5 – Radlicích. Od roku 2003 do 2009 pracoval jako asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci oboru Čeština v komunikaci neslyšících, kde vyučoval. Spolupodílel se na tvorbě a realizaci mnoha projektů zaměřených na výuku, vytváření výukových materiálů a školení lektorů k českému znakovému jazyku. Je autorem několika publikací týkajících se znakového jazyka. Dále pracuje jako tlumočník mezinárodního znakového systému a je evidován v Centru pro zprostředkování tlumočníků pro neslyšící. Od roku 2012 je také členem Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící při ASNEP.

 

Bc. David Jorda

Absolvent bakalářského oboru Speciální pedagogika a student navazujícího magisterského oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 odborný pedagog (absolvent oboru zubní technik) oboru Asistent zubního technika na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole pro sluchově postižené v Praze a od roku 2010 působí jako zástupce ředitelky pro výše uvedenou střední školu. V letech 2009 – 2012 působil jako externí spolupracovník Filozofické fakulty univerzity Karlovy v Praze a v letech 2000 – 2004 lektor znakového jazyka v organizaci Pevnost – České centrum znakového jazyka, od roku 2009 lektor kurzů pro tlumočníky ČZJ na České komoře tlumočníků znakového jazyka, tlumočník českého znakového jazyka a mezinárodního znakového systému. Za sebou má zkušenost koordinátora projektu v Jazykovém centru Ulita – vytvoření multimediálního učebního textu Protetická technologie pro žáky se sluchovým postižením a učebního textu Morfologie a topografie jednotlivých zubů v zubní čelisti.