O ASNEP – Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s.

Asociace ASNEP, z. s. byla založena v roce 1992 jako servisní organizace zastřešující subjekty pracující ve prospěch sluchově postižených občanů ČR nebo jejich rodičů.

Poslání a cíle

Základním posláním ASNEP, z. s. je umožňovat zástupcům subjektů pracujících ve prospěch sluchově postižených lidí nebo jejich rodičů, aby se pravidelně setkávali. Organizace zastupující občany různých sluchových vad a tedy i různých zájmů tak mají možnost navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů.

ASNEP, z. s. je organizace zastupující občany různých sluchových vad a tedy i různých zájmů. Členské organizace mají možnost prostřednictvím ASNEP, z. s. navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů.

 

Bankovní účet ASNEP, z. s.: 30332081/0100 KB Praha 6
Právní forma: zapsaný spolek
Registrace u MV ČR: VSC/1-16 505/92-R ze dne 24. 11. 1992
IČO: 48133493
DIČ: 005 – 481 33 493
Počet řádných členů: 8 řádných členů
Počet přidružených členů: 6 přidružený člen
Počet čestných členů 2 čestní členové
Statutární zástupce ASNEP, z. s.: Bc. Jindřich Mikulík, Prezident ASNEP, z. s.
  Mgr. Vlastimil Chlumský, Viceprezident ASNEP, z. s.
Rada spolku: Mgr. Milan Fritz, Mgr. Lucie Sedláčková – Půlpánová, Pavlína Spilková
Revizní komise: Marie Mašláňová, Bc. Josef Herz, Milena Čiháková
 • Nejvyšším orgánem ASNEP, z. s. je zasedání zástupců řádných členů. Toto zasedání se schází obvykle každou první středu v měsíci.
 • Jednou za dva roky zasedání volí prezidenta, který sestavuje sekretariát.
 • ASNEP, z. s. podle potřeby zřizuje expertní komise.
 • Hospodaření ASNEP, z. s. kontroluje tříčlenná revizní komise.
 • ASNEP, z. s. nechává každoročně provést audit.
 • Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi.

Kromě organizací sdružených v ASNEP, z. s.  spolupracujeme aktivně s institucemi jako jsou Parlament ČR a jednotlivá ministerstva při připomínkování předpisů, které mohou ovlivnit život sluchově postižených občanů, Česká televize a komerční televize s celoplošným vysíláním na zlepšování kvality skrytých titulků a tlumočení pro neslyšící v televizi, s provozovateli MHD při prosazování optické signalizace do vozů MHD, s místními úřady a s provozovateli budov, které jsou určeny k využívání širokou veřejností, apod.

Dosavadní úspěchy ASNEP, z. s.

 • prosazení zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a novely tohoto zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých
 • prosazení povinnosti opatřovat české filmy na DVD titulky, zákon č. 249/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • prosazení pořadu Zprávy ve znakovém jazyce do vysílání ČT2 v roce 2000 a jejich nové verze Zprávy v Českém znakovém jazyce, které jsou vysílány od 1. 4. 2008 (včetně proškolení neslyšících moderátorů),
 • spolupráce na legislativním i praktickém ošetření problematiky skrytých titulků ve veřejnoprávní televizi, v komerčních televizích s celoplošným vysíláním, apod.

Aktuální problémy řešené ASNEP, z. s.:

 • aktivní boj proti bariérám v hromadných dopravních prostředcích a budov používaných veřejností
 • připomínkování právních předpisů, které mohou vést ke zlepšení života osob se sluchovým postižením
 • kontrola kvality skrytých titulků, komunikace s provozovateli televizních stanic na území ČR