1_Prohlášení ASNEP ke složité situaci a stavu tlumočnických služeb pro neslyšící osoby

Přílohy: video ve znakovém jazyce • Vydáno 24. 7. 2013

Příloha: video ve znakovém jazyce

Prohlášení organizace ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel k současnému stavu tlumočnických služeb pro neslyšící v ČR

Jako nezisková organizace, které se problematikou tlumočení zabývá prakticky od doby svého vzniku, je zřizovatelem projektu Tlumočnické služby pro neslyšící od roku 2003, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s momentálním stavem tlumočnických služeb pro neslyšící v ČR.

Jedná se bohužel o dlouhodobý jev, který trvá již od roku 2011. Ovšem v tomto roce jsou dotace přidělené NNO na zajišťování tlumočení pro neslyšící rekordně nejnižší.

Situace na poli státních dotaci je stále naprosto neutěšená, nesystémová a pro neziskový sektor prakticky likvidační. Špatná situace není pouze v sociálních službách, ale komplexně i ve financování jiných aktivit a činností, které neziskové organizace nabízejí a jsou klienty vyžadovány. Pro osoby se sluchovým postižením je však nejzásadnější a nejcitelnější omezení financování tlumočnických služeb. Jde o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a vyřizování osobních záležitostí, zájmů, práv a potřeb.

Náš projekt, který je celorepublikového charakteru, čítá 1412 klientů a 45 tlumočníků po celé ČR. V dotačním řízení MPSV ČR získal v tomto roce pouze 55% z požadované částky. Přitom se v loňském roce, na půdě MPSV, uskutečnilo jednání nejvýznamnějších poskytovatelů tlumočnických služeb, kde bylo upozorněno na nedostatečné financování nejzákladnější služby pro osoby se sluchovým postižením. Celé tři roky se snažíme za klienty vyjádřit nesouhlas, ovšem marně. Je zde tedy evidentní nezájem státu o občany se sluchovým postižením, podceňování potřebnosti tlumočnických služeb a popírání práv rovných příležitostí.

Jsme nuceni naše služby již potřetí za sebou výrazně omezit a to na úhradu základních účelů tlumočení (lékař, úřad, zaměstnání). Takové omezování je neúnosné zejména pro naše neslyšící spoluobčany, kteří se tak opět dostávají do nedůstojné pozice, kdy si svobodně nemohou vyřídit potřebná osobní jednání, zúčastnit se rekvalifikačního kurzu, přednášky nebo třídní schůzky svého dítěte apod.

Náš projekt naplňuje právo neslyšících na komunikaci ve znakovém jazyce, jak jim to zaručuje zákon č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob.

Tlumočnická služba musí být neslyšícím lidem poskytována ze zákona zdarma (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), tedy logicky na ni musí poskytovatelé sociálních služeb získat odpovídající prostředky, a to se v tuto chvíli neděje. Pouze z vlastních zdrojů, z darů sponzorů nebo od krajů nejsme schopni tlumočnické služby financovat, jelikož chybí tolik prostředků, že ani tyto finance nestačí. Navíc, i kraje mají velmi omezené možnosti.

Neslyšící uživatelé českého znakového jazyka nedostávají na zajištění tlumočníka žádný příspěvek (podobně jako osoby s jiným druhem postižení dostávají na péči). Jejich „příspěvkem“ je právě financování tlumočnických služeb.

Neslyšící osoby musí každý den překonávat mnoho komunikačních bariér. Musí odkládat „méně“ důležité záležitosti na později a ty těžké zvládat sami bez tlumočníka. To neodpovídá proklamovanému cíli plnohodnotného začlenění neslyšících osob do slyšící společnosti, na které mají právo, a které jim tlumočník zaručuje.

V tuto chvíli je nutné okamžité řešení ze strany MPSV ČR, ale také Vlády ČR. V prostředcích na financování sociálních služeb chybí opakovaně několik miliard. Neziskový sektor na tuto skutečnost stále upozorňuje, ale nemění se vůbec nic. Šetří se na nesprávných místech, utrácí se na ještě horších. Neslyšícím osobám nestačí sliby o tom, že peníze možná někdy budou. Jejich problémy vyžadují okamžitý zásah.

Tři roky jsme usilovali o korektní jednání, která nikam nevedla, a proto jsme se rozhodli, že na neustálou diskriminaci osob se sluchovým postižením upozorníme razantnějšími kroky, jako je demonstrace a blokáda silnic.

Ing. Zdeněk Kašpar, prezident ASNEP
Mgr. Věra Strnadová, viceprezidentka ASNEP
Bc. Martina Kronusová, výkonná ředitelka ASNEP

DEMONSTRACE 3. 9. 2013 ve 14 hod. v Praze

YouTube Preview Image

Vážení přátelé,
dovoluji si vás oslovit jménem ASNEP a EKOTN (Expertní komise pro řešení otázek tlumočení při ASNEP). Jak určitě víte Centrum (CZTN), stejně jako další poskytovatelé tlumočnických služeb pro neslyšící letos již potřetí dostali od státu nízké dotace, proto musí své služby omezovat, nejhorší je situace u (komunitního) tlumočení, kdy neslyšící chodí s tlumočníkem např. k lékaři nebo na úřad. Dochází tak k diskriminaci neslyšících, kteří si podle svého uvážení nemohou objednat tlumočníka v situacích, kdy ho potřebují. Domníváme se, že situace se bude zhoršovat. Nyní, MPSV dotace navyšovalo. Bohužel, velmi mizivě a terénní sociální služby byli podpořeny minimálně.
Po třech letech neustálého vysvětlování a jednání toho už máme dost. Situace je opravdu vážná, nikdo nás stále neposlouchá a neustále narážíme na ignoraci, která trvá 3 roky a není vidět žádná snaha ze strany MPSV situaci řešit. Do budoucna jsou tlumočnické služby ohroženy.
Situace se zhoršuje. Tlumočnické služby jsou vnímány jako nepotřebné, a je možné, že nebudou podporovány vůbec a hrozí úplný zánik této služby. Nikdo nám nevěnuje pozornost. Nemáme možnost cítit se jako rovnoprávní občané ČR. Jsme neustále utlačováni, nemůžeme realizovat svoje plány, sny, protože stále dokola narážíme na bariéry. Dnešní situace je pro nás poslední kapkou. A už dost.
ASNEP se ve spolupráci s dalšími poskytovateli, tlumočníky a EKOTN rozhodla na situaci upozornit demonstrací, a to razantněji než dříve. Demonstrace proběhne dne 3. 9. 2013 od 14 hodin v Praze. Místo a přesnější informace budeme postupně upřesňovat. Každý týden vás budeme informovat novým videem. Prosíme vás, šiřte tyto informace dál mezi přátele, kteří nemají přístup k internetu, nemají počítač, Facebook, možnost si přehrát videa apod. Je důležité, aby se informace dostaly pokud možno ke klientům všech věkových kategorií, to znamená, aby byli o akci informováni i neslyšící starší generace, senioři, studenti, mladí apod.
Máme poprvé v historii možnost se konečně spojit a snad něco změnit. Musíme vytrvat a bojovat. Vyzýváme vás všechny, abyste si na tento termín vyčlenili čas a ze všech koutů ČR přijeli, podpořili demonstraci svou účastí, nepovažovali akci za zbytečnou a trpělivě bojovali a nevzdávali se.
Pokud dnes demonstraci nepodpoříme, hrozí v budoucnu zhoršení finanční situace nebo úplný zánik tlumočnické služby. To se může stát! V budoucnu může na MPSV převládat názor, že pouze on-line tlumočení bude považováno za dostatečné. Ale my všichni dobře víme, že mnoho záležitostí v životě nelze vyřešit pouze on-line tlumočením. Na takovou situaci by mnoho klientů doplatilo. Nejvíce starší neslyšící, kteří preferují osobní kontakt terénní služby např. u lékaře, na úřadě, ale i v porodnici a další typy tlumočení, na které je on-line tlumočení nevhodné nebo nemožné zajistit. Ano, on-line tlumočnická služba je také důležitá, ale záleží na situaci tlumočení a na klientovi.
Budoucnost tlumočnické služby je nyní na vás. Terénní služby jsou ale také velmi důležité a proto záleží i na vaší účasti na demonstraci a my všichni věříme, že demonstraci podpoří a přijde co nejvíce lidí nejen z Prahy, ale i z krajů celé ČR.
Jsme si vědomi, že termín 3. 9. od 14,00 hodin je všední den a že chodíte do práce a proto vás prosíme, abyste obětovali této akci jeden den dovolené, případně si vybrali náhradní nebo neplacené volno nebo se pokuste domluvit s vaším vedoucím, aby vás uvolnil z práce. O víkendu bohužel nelze demonstraci uspořádat, protože na ministerstvu nebudou přítomni v práci a demonstrace by nebyla efektní. Proto je důležitý termín demonstrace ve všední den, kdy se na ministerstvu pracuje, abychom byli vidět. Podrobnosti, kde přesně a jak bude probíhat demonstrace, budeme upřesňovat v dalších rozeslaných zprávách (videích). Transparenty už si můžete chystat. Pozorně sledujte webové stránky www.asnep.cz. Spojme naše síly a bojujme. Musíme. Naše budoucnost je jen v našich rukou.