Tlumočnické služby pro neslyšící

Popis projektu Tlumočnické služby pro neslyšící

 

Publikováno: 22.2.2012 

Poslání projektu

 

Služba je určena pro osoby se sluchovým postižením bez omezení věku v rámci celé ČR. Je přizpůsobena vždy individuálním a specifickým potřebám klienta. Tlumočení je klientům poskytováno bezplatně v běžných životních situacích na základě včasné objednávky. 

 

Cíl projektu

 

            Cílem tlumočnických služeb je umožnit všem našim sluchově postiženým klientům po celé ČR, kteří potřebují  kterýkoliv z typů tlumočení ke komunikaci se slyšícím okolím, aby měli k těmto službám co nejpohodlnější přístup, aby jim byl tlumočník zajištěn vždy, kdy si jej vyžádají a stali se tak plnohodnotnými účastníky společenského dění. Zároveň je důležité, aby tlumočník za odvedenou prácí dostal odpovídající odměnu.

 

 

Problém

 

         Projekt reaguje na situaci, kdy sluchově postižení občané preferující jiné komunikační prostředky než český jazyk, nejsou vybaveni smyslově k tomu, aby komunikovali se svým slyšícím okolím bez pomoci jiné osoby – tlumočníka.

 

      Zákon č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob umožňuje osobám se sluchovým postižením svobodný výběr nejvhodnějšího způsobu komunikace se společenským okolím a zajišťuje jim právo na tlumočníka. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pak osobám se sluchovým postižením umožňuje bezplatné čerpání tlumočnických služeb.

 

 

Naše dosavadní zkušenosti s podobnou tématikou

 

         ASNEP se problematikou tlumočení zabývá prakticky od doby svého vzniku. Mezi lety 1999 a 2001 jsme aktivně spolupracovali na řešení proplácení tlumočnických služeb přes pečovatelskou službu. Toto řešení se ovšem ukázalo jako velice nepraktické a nepružné.

 

         V roce 2002 se ASNEP rozhodla pomoci řešit tyto problémy svým projektem Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící. Na rok 2003 jsme za tímto účelem obdrželi částečnou dotaci MPSV a 29. září 2003 jsme spustili provoz tohoto Centra. V roce 2004 jsme služby tlumočníků začali také proplácet prostřednictvím navazujícího projektu Tlumočnické služby pro neslyšící. Stalo se tak 1. března 2004.

Na podnět MPSV ČR jsme v roce 2006 oba projekty sloučily pod název Tlumočnické služby pro neslyšící. Název CZTN (Centrum zprostředkování tlumočnických služeb pro neslyšící) byl však ponechán pro pracoviště, kde dochází k zajišťování tlumočnických služeb. Působnost projektu je celorepubliková.

Projekt Tlumočnické služby pro neslyšící je zaregistrovaná sociální služba ze dne 19. 9. 2007. Projekt pracuje v souladu se Standardy kvality sociální služby. Jeho náplní je také základní sociální poradenství.

 

Cílové skupiny projektu

 

 • neslyšící a nedoslýchaví lidé preferující při komunikaci se slyšícím okolím český znakový jazyk nebo znakovanou češtinu,
 • ohluchlí a nedoslýchaví lidé komunikující především pomocí mluvení, odezírání a psaného projevu,
 • hluchoslepí lidé komunikující pomocí specifického tlumočení s využitím českého zna­ko­vého jazyka a pomocí Lormovy abecedy,
 • slyšící lidé, kteří potřebují komunikovat s neslyšícími, nedoslýchavými, ohluchlými a hlu­cho­slepými lidmi,
 • tlumočníci českého znakového jazyka, znakované češtiny, vizualizátoři mluvené češtiny (dříve artikulační tlumočníci), tlumočníci pro hluchoslepé a relay tlumočníci [1](dále jen tlumočníci).

 

Co projekt přináší cílovým skupinám

 

            Výhodou projektu je, že si klienti mohou pamatovat kontakt jen na jedno pracoviště, prostřednictvím něhož jim bude poskytnuta tlumočnická služba kdekoli v ČR. Operační středisko – Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící je schopno tyto služby zajistit i lidem v odlehlých koutech naší země.

         Klienti mohou Centrum kontaktovat prostřednictvím SMS, e-mailu, faxu, MSN, ICQ, registrace na www stránkách nebo osobně. Služba je tak po komunikační stránce přístupná všem sluchově postiženým klientům. Slyšící klienti (lékaři, policisté, soudci, učitelé, apod.) nás mohou kontaktovat také telefonicky.

         Jednotný, snadno kontrolovatelný systém proplácení tlumočnické činnosti umožňuje stejný přístup k těmto službám všem  sluchově postiženým občanům v celé České republice.

 

Kolika klientům projekt poslouží

 • Dle statistiky pro rok  2004 byly naše služby poskytnuty 441 sluchově postiženým a spolupráce byla navázána s 71 tlumočníky.
 • V roce  2005  našich služeb využilo 652 sluchově postižených a spolupráci jsme navázali s 85 tlumočníky pro neslyšící.
 • V roce 2006 o naše služby projevilo zájem 871  klientů a spolupracovalo s námi 92 tlumočníků.
 • V roce 2007 byl počet klientu na 1014. Spolupracovalo s námi celkem 56 tlumočníků. Pokles tlumočníků byl způsoben registrací našeho projektu jako sociální služby a rovněž spuštěním souboru pohovorů pro tlumočníky.
 • V roce 2008 stoupl počet našich klientů na 1106 osob. Spolupracovalo s námi 59 tlumočníků.
 • V roce 2009 byl počet klientů 1217 a počet tlumočníků v naší databázi 59.
 • V roce 2010 jsme evidovali 1274 klientů a 41 tlumočníků. Pokles tlumočníků byl způsoben novým systémem dalšího vzdělávání pracovníkům v sociálních službách, který ze zákona určuje minimální limit počtu hodin vzdělávání.
 • V roce 2011 k 28.2. máme v naší databázi 1274 klientů a 39 tlumočníků.
 • Měsíčně v průměru vyřídíme přes 329 objednávek od našich klientů v rámci celé ČR.

 

      V ČR je asi 500.000 sluchově postižených. Předpokládáme, že některý z výše uvedených typů tlumočení potřebuje v ČR až 10.000 lidí. Kvůli neexistující statistice v této oblasti není možné odhadnout, kolik lidí tyto služby skutečně vyžaduje a používá. Právě v této věci může náš projekt také pomoci. V roce 2011 je našim cílem dosáhnout více jak 1300 klientů.

 

Jaké typy tlumočení zprostředkováváme

 

 • Tlumočení českého znakového jazyka
 • Tlumočení znakované češtiny
 • Artikulační tlumočení – vizualizaci mluvené češtiny
 • Tlumočení pro hluchoslepé

 

Personální zajištění

 

Koordinátorka centra:  Bc. Barbora Herzánová           

Účetní:  Jaroslava Hrubá                      

 

Operátoři Centra

 

      Všichni operátoři ovládají český znakový jazyk, mají zkušenosti s písemnou komunikací s prelingválně neslyšícími klienty, mají vysokoškolské vzdělání zaměřené na sluchově postižené – většina z operátorů vystudovala obor Čeština v komunikaci neslyšících při UK FF.

 

Operátorky:                                 

Tereza Kalivodová

Helena Růženská

Božena Zelinková

Milena Najmanová

                                                                                                                                      

 

Tlumočníci Centra

 

Tlumočníci v rámci našeho projektu pracují na živnostenský list nebo na dohodou o provedení práce. Tlumočníci jsou dle svých výsledků v pohovorech Centra zařazeni do 4. kategorií viz tabulka Výše odměn za tlumočení.

Každý nový zájemce o registraci do databáze Centra zašle:

 

 • žádost o přijetí koordinátorce. Po úspěšném absolvování pohovorů bude tlumočník dále vyzván k doložení těchto dokumentů:
 • výpis z rejstříku trestů
 • ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání
 • doklad o absolvování kurzu znakového jazyka v rozsahu alespoň 150 hodin (úředně ověřený)
  • doklad o absolvování minimálně 50 hodin tlumočnického vzdělání určeného pro tlumočníky pro neslyšící (semináře a kurzy s touto tématikou) nebo doklad o absolvování tlumočnického vzdělání v oblasti tlumočení pro neslyšící na VŠ
  • potvrzení o lékařské způsobilosti k výkonu tlumočnické profese
  • kopii živnostenského listu (pokud pro nás chcete pracovat dodavatelsky)
  • řádně vyplněný dotazník pro tlumočníky

 

Po předložení těchto dokladů bude tlumočník zaregistrován do Centra. Pokud zájemce nesloží pohovory úspěšně, bude vyzván k jejich opakování nejdříve za 6 měsíců od termínu neúspěšného pohovoru. Do té doby nemůže pro Centrum vykonávat práci řádného tlumočníka.

 

Systém ověřování způsobilosti tlumočníků Centra byl spuštěn v druhé polovině roku 2007. Pohovory jsou složeny ze čtyř částí. Písemný test, písemný test s porozuměním projevu ve znakovém jazyce, překlad ze zvukové nahrávky do znakového jazyka, překlad z českého znakového jazyka do mluvené češtiny. Celkový počet  bodů je 100. Každá část musí být splněna alespoň na 70 %.

 

Další spolupracovníci projektu

 

            Na projektu Tlumočnické služby pro neslyšící pracuje 5 dobrovolníků, kteří jsou členy EKOTN -Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící. Tato komise aktivně spolupracuje s koordinátorem, napomáhá ke zkvalitnění projektu a probíhajících tlumočnických služeb, podílí se na tvorbě pravidel Centra, systému pohovorů i garančních zkoušek a na způsobu proplácení tlumočnických služeb. Zajišťuje osvětu o tlumočení pro neslyšící a zvyšuje kvalitu tlumočení v celospolečenském měřítku (legislativa, ČT, státní správa, soukromý sektor). Řeší individuální podněty získané od osob se sluchovým postižením, od tlumočníků pro neslyšící nebo osob z oblasti sluchově postižených. Mapuje a vyhodnocuje situaci tlumočníků v ČR.

 

      Na projektu se podílí prakticky všechny členské organizace ASNEP, jelikož na zasedáních schvalují veškeré návrhy koordinátora nebo EKOTN , které souvisí s tímto projektem.

 

Místo realizace

   Samostatná kancelář o výměře 12m2 v budově je pracovištěm Centra. Dlouhodobým nájemcem (do roku 2093) je Federace rodičů a přátel sluchově postižených na adrese Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky. ASNEP má od FRPSP tuto kancelář pronajatou.

            Vlastní tlumočnické služby jsou poskytovány podle potřeb neslyšícího klienta přímo v terénu, tj. v místě, které určí klient.

 

Materiální zajištění

Pracoviště je vybaveno komunikační technikou (PC, fax, modem, tiskárna, telefon), která umožňuje operátorům Centra vyřizovat spolehlivě požadavky sluchově postižených klientů. K internetu je připojeno v rámci sítě Federace rodičů a přátel sluchově postižených.

 

Časový plán

Centrum je aktivní každý pracovní den  od 7 do 17 hodin. O letních prázdninách a mezi svátky bývá pracovní doba zkrácena od 9 do 15 hodin. V době, kdy Centrum není aktivní, pouze přijímá SMS zprávy, e-maily a faxy od klientů, vyřízeny jsou až v době, kdy je operátor v Centru přítomen.

Díky velkému zájmu klientů jsme zřídili příslužbu každé pondělí a úterý od 9 do 14 hodin. Pokud je třeba, je druhý operátor přítomen i v jiných dnech.

Poradenské služby nabízíme po a út od 12 do 14 hodin.

Služba je poskytována celoročně.

Postup při zajišťování tlumočení

 • Klient kontaktuje CZTN většinou s určitým požadavkem na tlumočení.
 • Operátor s klientem dohodne všechny potřebné údaje: datum, čas, místo tlumočení, účel a typ tlumočení, dohodne přesný čas a místo srazu, zeptá se, zda klient preferuje konkrétního tlumočníka.
 • Operátor sestaví přesný požadavek, který zadá do systému.
 • Operátor komunikuje s tlumočníkem, případně tlumočníky, pokud vybraný tlumočník nemůže.
 • Operátor kontaktuje klienta a sdělí mu jméno tlumočníka, který požadavek potvrdil.
 • Klient nabízeného tlumočníka odsouhlasí, nebo odmítne.
 • Pokud klient tlumočníka odmítne, operátor nabídne klientovi jiného tlumočníka a postup se opakuje.
 • Pokud klient tlumočníka odsouhlasí, operátor oběma stranám potvrdí, že je požadavek vyřízen.
 • Operátor sdělí tlumočníkovi identifikační číslo požadavku, pod kterým je požadavek zanesen v systému a pod kterým jej tlumočník vykazuje k proplacení.
 • V případě výjezdu tlumočníka mimo jeho domovskou obec mu operátor také přidělí podle ideálního spoje počet hodin nepřímé tlumočnické činnosti (tj. hodin, které stráví na cestě, čekáním na vlastní tlumočení či na další spoj zpět do své domovské obce.), které jsou mu následně proplaceny.
 • Operátor dle platných pravidel vyhodnocuje, kdo tlumočnické služby proplatí (individuální tlumočení je hrazeno Centrem; tlumočení soudních stání, školní výuky či akcí jednotlivých organizací proplácí daná instituce), a o této skutečnosti informuje klienta popř. další účastníky.
 • Operátor vyjednává materiály popř. platbu tlumočníkům.
 • Operátor také nabízí vhodné požadavky pro kontrolu Revizorovi.

 

Zpětná vazba

 

      Při zpětné kontrole požadavků se vedoucí operátorů dotazuje klientů na jejich spokojenost se službou a s tlumočníkem. Pokud je klient nespokojen s výkonem nebo chováním tlumočníka, operátor to zaznamená do systému Centra a při následujících požadavcích jej již tomuto konkrétnímu klientovi nenabízí.

            Pokud nám klient zašle stížnost na postup tlumočníka, operátora nebo na postup nějaké instituce, tuto stížnost bude řešit speciální komise pro řešení stížností, která aktivně funguje od ledna 2006.

            Spokojenost klientů se službou také zjišťujeme při pravidelných setkání s klienty Centra a také na přednáškách o Centru, které realizujeme v rámci celé ČR.

 

Postup při proplácení tlumočnických služeb

 

      V rámci komunikace operátora Centra s neslyšícím klientem se operátor dotáže také na účel tlumočení. Podle účelu operátor informuje klienta, zda tuto službu hradí Centrum, nebo jiná instituce (např. soud, škola nebo policie). Operátor se souhlasem klienta také vyjednává platbu u jiných institucí. O případné změně plátce je tlumočník informován.

      Tlumočník si vede výkaz. Na každém tlumočení, které zajišťuje Centrum, klient podepisuje tlumočníkovi potvrzení o uskutečněném tlumočení.  Po posledním tlumočení v měsíci pak tlumočník podepíše na konci výkazu čestné prohlášení, že nárok na odměnu uplatňuje pouze v Centru, a zašle výkaz spolu s fakturou a potvrzeními, jedná- li se o tlumočníka na ŽL, na odpovídající částku kanceláři ASNEP.

         Koordinátor projektu provádí kontrolu srovnáním údajů ve výkazech a fakturách s údaji Centra, které tlumočení zprostředkovávalo, a následně předá tuto fakturu účetní k proplacení.

 

Aktuální ceník poskytovaných služeb

      Neslyšící mají ze zákona nárok na poskytování těchto služeb zdarma. Náš projekt se snaží dosáhnout stavu, kdy tlumočník je adekvátně finančně ohodnocen.

 

         Tlumočník dostává zaplaceno za vlastní převod jazykového sdělení (tzv. přímá tlumočnická činnost). U tlumočení, které probíhá o víkendu a v noci je navýšena sazba ( tzv. přímá tlumočnická činnost 2). Za další nezbytné součásti tlumočnické profese jako je čas na přípravu či dopravu z tlumočníkovy domovské obce na místo, kde se tlumočení koná, tlumočníkovi náleží rovněž finanční kompenzace (tzv. nepřímá tlumočnická činnost).

 

Výše odměn za tlumočení

 

 

Přímá tlumočnická činnost (PTČ)

Nepřímá tlumočnická činnost (NTČ)

Zvýšená sazba za tlumočení o víkendu a v noci (od 22. do 6. hod., PTČ2)

1. kategorie

Tlumočník s garantovanou kvalitou

 

 

 

Tlumočník s živnostenským listem

400 Kč/hod.

100 Kč/hod.

450 Kč/hod.

Tlumočník na DPP

300 Kč/hod.

100 Kč/hod.

350 Kč/hod.

2. kategorie

Pokročilý tlumočník

 

 

 

Tlumočník s živnostenským listem

300 Kč/hod.

100 Kč/hod.

350 Kč/hod.

Tlumočník na DPP

220 Kč/hod.

100 Kč/hod.

270 Kč/hod.

3. kategorie

Mírně pokročilý tlumočník

 

 

 

Tlumočník s živnostenským listem

250 Kč/hod.

100 Kč/hod

300 Kč/hod.

Tlumočník na DPP

190 Kč/hod.

100 Kč/hod

240 Kč/hod.

4. kategorie

Začínající tlumočník

 

 

 

Tlumočník s živnostenským listem

150 Kč/hod.

100 Kč/hod.

180 Kč/hod.

Tlumočník na DPP

150 Kč/hod.

100 Kč/hod.

180 Kč/hod.

 

 

Osvěta o projektu

 

            V rámci projektu pravidelně vydáváme nové informační brožury nejen pro naše klienty, ale i pro širokou veřejnost. Dále během roku distribuujeme také letáčky a kontaktní informace na nás v rámci různých akcí (benefice, konference, semináře), kde prezentujeme tento projekt. Rovněž dáváme rozhovory do rádií a tisku.

            Osvěta probíhá i prostřednictvím našich webových stránek, které jsou přeloženy do českého znakového jazyka, prostřednictvím časopisu GONG pro sluchově postižené, ale i prostřednictvím informačních přednášek, které pořádáme od roku 2007 v rámci celé ČR nejen pro neslyšící klienty, ale také pro policii, soudy, lékaře, školy i úřady.

 

 

Hlavní podporovatelé projektu Tlumočnické služby jsou:

 

2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

 

2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Městská část Praha 13

Magistrát hlavního města Prahy

 

2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

2010

MPSV ČR

 

2009                                                                                                                                                             

Statutární město Ostrava 

Imperial Tobacco ČR, s. r. o.
Nadace Vodafone
Digitální svět, s. r. o.

 

Všem poskytovatelům dotací a sponzorům nesmírně děkujeme za finanční podporu!