Do října 2007 pracovala EKOTN pod vedením Bc. Jiřího Janečka.

Předseda: Bc. Jiří Janeček
Členové byli: Mgr. Naďa Dingová, Bc. Radka Nováková, Bc. Petr Vysuček, Veronika Toráčová.

Dne 3. října 2007 proběhla na zasedání ASNEP volba nového předsedy komise. Jednohlasně byla zvolena Mgr. Naďa Dingová, která dne 1. listopadu 2007 představila nové složení EKOTN.

Složení komise od 1. listopadu 2007:

Předseda: Mgr. Naďa Dingová
Členové: Bc. Radka Nováková, Bc. Petr Vysuček, Veronika Toráčová, Monika Boháčková.

Hlavní činnosti EKOTN v roce 2007

  • Návrh, vytvoření a zpracování podkladů pro pohovory CZTN (písemné testy, videotesty, audionahrávky a jejich překlady). Komise rovněž vytvořila systém hodnocení pohovorů (formuláře pro hodnotitele, bodová hodnotící škála pro hodnotitele, školení pro hodnotitele apod.) Pohovory byly poprvé spuštěny 1. června 2007.
  • Řešení aktuálních stížností klientů, tlumočníků, neslyšících. EKOTN je poradním orgánem pro koordinátorku projektu CZTN, na vyžádání zpracovává posudky a návrhy řešení stížnosti klientů (řešeno je anonymně, bez uvádění konkrétních jmen, je pouze konzultací pro s koordinátorku CZTN a výkonnou ředitelku ASNEP).
  • Spolupráce na propagačních materiálech CZTN (odborná podpora při formulování informací souvisejících s CZTN a tlumočením pro neslyšící, orgán připomínkující konkrétní grafickou podobu materiálů).
  • Jednání s ČT o Zprávách ve znakové řeči (na základě dopisu, který zaslalo ASNEP do ČT) a snaha o zvýšení procenta pořadů tlumočených do českého znakového jazyka (především pro neslyšící děti, které ještě nejsou dobrými čtenáři a přesto potřebují mít přístup k odpovídajícím informacím). Zlomové jednání s ředitelem zpravodajství Z. Šámalem proběhlo 14. listopadu 2007. EKOTN koordinuje průběh domluvených změn ve Zprávách.
  • Spolupráce na benefiční módní přehlídce Fashion Deaf Show II. Příprava osvětového programu o tlumočnických službách pro účastníky akce. Spolupráce při zajišťování tlumočení do českého znakového jazyka, transliteraci znakované češtiny a vizualizaci mluvené češtiny.
  • Spolupráce na propagaci veřejné sbírky. EKOTN aktivně spolupracuje na šíření osvěty a možnostech podpory prostřednictvím sbírky Ruce vzhůru.

EKOTN spolupracuje s externími odborníky, slyšícími i neslyšícími, na různé obory podle aktuálních problémů a potřeb.