V roce 2009 pracovala legislativní komise (dále zkratka LK) pod vedením předsedkyně Mgr.Věry Strnadové. Dalšími členy byli Ing. Martin Novák,Ota Pačesová ,Mgr. Helena Šebková, Jaroslav Paur, Dr. Miloš Lang, Mgr. Jiří Langer, Ph.D, Veronika Toráčová, Mgr. Jana Servusová.

Leden 2009

 • Připomínky ASNEP k dokumentu Ministerstva kultury o Transpozici Evropských směrnic. (Mgr. V. Strnadová).

Březen 2009

 • Vypracování připomínek k zákonu o Audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a zaslání na Ministerstvo kultury (Mgr. V. Strnadová). Požadavek na upřesnění definic, určení metody měření povinného procenta, určení rozhodného období, za které bude povinné procento měřeno, oddělení českého znakového jazyka od skrytých titulků a stanovení povinného % pořadů v ČZJ nebo do ČZJ tlumočených, oddělení OT, zvýšení podílu titulkovaných pořadů v komerčních televizích, úprava terminologie atd.

Duben 2009

 • Spolupráce na překladu zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob z češtiny do angličtiny (Mgr. V. Strnadová).
 • Schůzka v ČT – jednání ohledně změn v legislativě (za ASNEP Mgr. V. Strnadová a RNDr. R. Koplík., za ČT JUDr. J. Vocetková, Mgr. V. Salzman, Ing. M. Gazdík).

Květen 2009

 • Spolupráce při překladu zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých do angličtiny (Mgr. V. Strnadová).
 • Informace na EUD o nové právní úpravě týkající se komunikace neslyšících a hluchoslepých osob (Mgr. V. Strnadová).
 • Zaslání stanovisek na Ministerstvo kultury k některým otázkám souvisejícím s transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES kterou se mění Směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání, do českého právního řádu (Mgr. Věra Strnadová).

Říjen 2009

 • Vypracování návrhů do Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2010 – 2014 (připomínky za ASNEP z hlediska osob se sluchovým postižením).

Listopad 2009

 • Přidání do návrhů NP 2010 – 2014 i připomínky dalších organizací neslyšících a hluchoslepých občanů (FRPSP, o.s. VIA, APPN, ČKO).
 • 11. 11. 2009 aktivní účast na semináři na Městském soudu, kde byl představen projekt simultánního přepisu mluvené řeči při soudním projednávání (Mgr. V. Strnadová, Ing. Martin Novák).
 • Vypracování a zaslání připomínek k vyhlášce č. 182/1991 Sb., o kompenzačních pomůckách a ZTP a ZTP/P na MPSV, VVZPO a NRZP. (Mgr. V. Strnadová).
 • Koordinace spolupráce dalších osob i organizací, aby připomínky zasílali přímo na MPSV.
 • Podnět pro realizátory webu Bariéry.cz, aby vložili na tyto stránky také informace o bariérách v dopravě pro osoby se sluchovým postižením

Prosinec 2009

 • Korespondence s VOP posoužení mediálního zákona z hlediska zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení, zda restriktivním výkladem § 32 odst. 2 zákona o vysílání nedochází k diskriminaci sluchově postižených diváků.