Předsedkyně: Bc. Naďa Dingová

Členové: Monika Boháčková, Bc. Radka Nováková, Bc. Petr Vysuček, Veronika Toráčová.

Hlavní činnosti EKOTN v roce 2009

  • Řešení aktuálních stížností klientů, tlumočníků, neslyšících. EKOTN je nadále poradním orgánem pro koordinátorku projektu CZTN, na vyžádání zpracovává posudky a návrhy řešení stížnosti klientů (řešeno je anonymně, bez uvádění konkrétních jmen, je pouze konzultací pro s koordinátorku CZTN a výkonnou ředitelku ASNEP).
  • Spolupráce na vytvoření dalších sad testů pro pohovory tlumočníků v CZTN. (příprava obsahu testů, zajištění natáčení, zpracování překladu videí apod.)
  • Vytvoření nového modelu proplácení tlumočníků v CZTN (1. kategorie tlumočníků „Garantovaní tlumočníci“, 2. kategorie „pokročilí tlumočníci“, 3.kategorie „mírně pokročilí tlumočníci“, 4.kategorie „začínající v tlumočnické profesi).
  • Připomínkování materiálů souvisejících s problematikou tlumočení v ASNEP ASNEP (brožury pro klienty CZTN, vizitek pro tým CZTN, dotazníky pro tlumočení apod.)
  • Spolupráce s CZTN (předání podnětů k úpravám chodu centra, příprava školení pro operátory, spolupráce na sestavení inzerce, nabídky na místo operátora a revizora apod.).
  • Jednání s ČT ohledně zajištění kvalitního tlumočení pohádek do českého znakového jazyka (prosazení návrhu spolupracovat s neslyšícími tlumočníky, organizační zajištění tlumočení pohádek a hrubého překladu pro neslyšící tlumočníky, udržování komunikace s ČT a jednání ohledně navýšení počtu tlumočených pořadů určených dětem).
  • Příprava konkurzu pro moderátory Zpráv v českém znakovém jazyce (vytvoření harmonogramu příprav konkurzu, sestavení inzerce a spolupráce na propagaci, příprava náplně praktických workshopů pro moderátory a průběh 1., 2. a 3. kola konkurzu apod.).

EKOTN vykonává úkoly zadané na zasedání ASNEP, prezidentem nebo výkonnou ředitelkou ASNEP, spolupracuje s externími odborníky, slyšícími i neslyšícími, na různé obory podle aktuálních problémů a potřeb.