Zprávy o činnosti komisí při ASNEP v roce 2011

 

 

LK – Legislativní komise

 

V roce 2011 pracovala LK pod vedením předsedkyně Mgr. Věry Strnadové.

 

Dalšími členy byli:

Ing. Martin Novák, Ota Pačesová, Veronika Toráčová.

 

Činnost:

  • Průběžný monitoring a připomínkování nově navrhovaných úprav v legislativě, pokud se přímo či nepřímo týkaly osob s postižením sluchu.

 

  • Byly zaslány připomínky k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, k živnostenském zákonu a věcný záměr zákona o obecné prospěšnosti.

 

  • 7. 5.  a  21. 5. účast na demonstracích proti tzv. „sociální reformě“.

 

  • Připomínkování monitorovacího systému Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením ve spolupráci s organizací Pevnost.

 

  • Realizace a odevzdání petice na zachování průkazek TP,  ZTP,  ZTP/P.

 

  • Schůzka na MPSV ohledně návrhu kompenzačních pomůcek. Sestavení seznamu ve spolupráci s organizacemi SUKI a FRPSP.

 

  • Zaslány připomínky na Ministerstvo kultury – připomínky k terminologii v zákoně o kinematografii/audiovizi.

 

  • Podány připomínky k Občanskému zákoníku.