VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Slovo prezidentky ASNEP, z. s. 

Vážení pánové a dámy, 

dostáváte do rukou zprávu o naší práci za rok 2017.  Rok pro mě, jako novou prezidentku, byl náročný a zároveň zajímavý, neboť jsme toho  udělali hodně. Děkujeme, že si najdete chvilku a přečtete si naši výroční zprávu. Jsme nadále otevření a přijímáme nové nápady, rady, atd. Budeme rádi, když se zapojíte a  společně budeme nadále bojovat, aby lidé se sluchovým postižením v této zemi byli více  respektování. 

Děkuji. 

Pavlína Spilková  

prezidentka ASNEP, z. s.

Poslání a cíle ASNEP, z. s. 

Posláním ASNEP, z. s. je zlepšovat situaci se sluchovým postižením a jejich rodičů v České  republice a všestranně napomáhat organizacím pracujícím ve prospěch osob se sluchovým  postižením.  

K těmto účelům ASNEP, z. s. především:  

 • sdružuje právnické osoby, které pracují ve prospěch osob se sluchovým postižením  a jejich rodičů,  
 • umožňuje členským organizacím, aby se pravidelně setkávaly, konzultovaly společné  problémy a hledaly jejich optimální řešení – přijímá usnesení a vydává stanoviska  k nejzávažnějším společenským a ekonomickým problémům osob se sluchovým  postižením a jejich rodičů; využívá své kolektivní auditory k dodání potřebné váhy  společným požadavkům na zlepšení kvality života osob se sluchovým postižením  a jejich rodič; umožňuje rychlou výměnu informací mezi těmito organizacemi  a usiluje o maximální koordinaci jejich akcí,  
 • vyjadřuje se k návrhům legislativních opatření a iniciuje přijímání nových  legislativních opatření ovlivňujících život osob se sluchovým postižením a jejich  rodičů,  
 • seznamuje širokou veřejnost s problematikou sluchového postižení a propaguje  činnost členských organizací; využívá k tomu působení v médiích, přednáškové  činnosti, reklamy, atd.,  
 • realizuje výchovné, vzdělávací, poradenské a asistentské aktivity všeho druhu ve  prospěch osob se sluchovým postižením a jejich rodičů,  
 • vydává společný časopis členských organizací, odborné publikace a propagační  materiály týkající se sluchového postižení a osvětové materiály pro širokou veřejnost,  ● pokud je o to ASNEP požádán členskými organizacemi, může je zastupovat  v mezinárodních organizacích, popř. jim může poskytnout další služby.  

K dosažení cílů ASNEP, z. s. aktivně spolupracuje s: 

 • Parlamentem ČR a Senátem ČR při připomínkování předpisů, které mohou ovlivnit  život sluchově postižených občanů,  
 • Českou televizí a komerčními televizemi s celoplošným vysíláním ohledně zlepšování  kvality skrytých titulků a tlumočení,  
 • s provozovateli MHD na umísťování optické signalizace do vozů MHD,  ● s místními úřady a s provozovateli budov, které jsou určeny k využívání širokou  veřejností,  
 • se soudy, školami,  
 • tištěnými médii, aj. 

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s. 

Prezidenti: do 28. 02. Mgr. Petr Vysuček  od 01.03. Pavlína Spilková  

Víceprezidenti: do 28. 02. Mgr. Šárka Prokopiusová  od 01.03. Mgr. Petr Vysuček  

Výkonní ředitelé: do 30.04. Regina Poláková  od 01.05. Bc. Denisa Vacková, DiS.  

Adresa: Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 E- mail: asnep@asnep.cz 

Webové stránky: www.asnep.cz 

Facebook: http://www.facebook.com/ASNEP.cz Bankovní spojení: 30332-081/0100 KB Praha 6 

Právní forma: spolek  

Registrace u MV ČR: VSC/1-16 505/92-R ze dne 24. 11. 1992 Registrace u Městského soudu v Praze: oddíl L, vložka 4335; ze dne 1. 1. 2014 

IČO: 481 33 493 

DIČ: 005-481 33 493 

Počet členských organizací za rok 2017: 

řádní členové: 9 

přidružení členové: 7 

čestní členové: 2 

Výše členského příspěvku: 1 000 Kč ročně  

Nejvyšší orgán: valná hromada

Řádní členové ASNEP v roce 2017: 

3 Dimenze, z. s.  

Na Záhonech 570 686 04 Kunovice 

E-mail: 3dimenze@gmail.com 

AUDIOHELP, z. s. 

Tomanova 5, 301 00 Plzeň 

Tel/fax: 377 420 933, e-mail: cknh.zdenek@tiscali.cz  

Czech Deaf Youth 

Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 

E-mail: czech.cdy@gmail.com 

Členem od 1. 6. 2017 

Evoluce - Jihočeské centrum ČZJ, z. s.  

Novohradská 1156, 370 08 České Budějovice 6 

Tel: 736 437 029, e-mail: evoluce3@gmail.com 

Informační centrum přátel a rodičů sluchově postižených, z. s.  Hábova 1571, 155 00 Praha 5 -Stodůlky  

Tel: 235 517 313, e-mail: zabdyrova@infocentrum-sluch.cz  

Jablíčko dětem o. s.  

Na Topolce 917/22, 140 00 Praha 4  

E-mail: jablickodetem@email.cz  

Klub přátel červenobílé hole, o. s.  

Cafourkova13/526, 181 00 Praha 8  

Tel: 284 691 012, sms: 775 164 190, e-mail: pacesova.ota@volny.cz  

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.  Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8  

Tel: 224 816 829, e-mail: snncr@snncr.cz  

Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka, o. s.  H. Malířové 14, 638 00 Brno  

Tel. 604 914 089, e-mail: trojrozmer@trojrozmer.cz 

Přidružení členové ASNEP v roce 2017:  

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.  Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava  

Tel: 776 047 108, e-mail: csnn@csnn.cz  

Česká komora tlumočníků znakového jazyka z. s.  Senovážné nám. 23, 110 00 PRAHA 1  

Tel: 737 282 537, e-mail: info@cktzj.com  

Česká unie neslyšících  

Dlouhá 37, 110 00 Praha 1  

Tel. 224 827 153, e-mail: deafunie@cun.cz  

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením, o. p. s.  ulice Milady Horákové 504, 500 06, Hradec Králové  Tel: 495 533 138, email: hradeckecentrum@seznam.cz  

ORBI PONTES  

Brichtova 819/8, 152 00 Praha 5  

e-mail: info@orbipontes.cz 

Plzeňská unie neslyšících, o. s.  

Palackého náměstí 3, 301 00 Plzeň  

Tel.: +420 377 421 124, e-mail: posta@pun.cz  

PEVNOST – České centrum znakového jazyka, o. s.  Krátkého 250/4, 190 00 Praha 9  

Tel/fax: 266 006 390, e-mail: pevnost@pevnost.com  

Čestní členové v roce 2017: 

Mgr. Věra Strnadová  

Doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc. 

Projekt ASNEP realizovaný v roce 2017:

OSVĚTOVÁ ČINNOST V OBLASTI SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ  

Cílem projektu v roce 2017 bylo pokračovat v realizaci poslání a cílů ASNEP. Usilování  o zlepšení vědomí o českém znakovém jazyce, dále o problematice tlumočení znakového  jazyka pro neslyšící a využívání simultánního přepisu.  

Klíčovými aktivitami tohoto projektu byly: 

 1. a) osvětové přednášky  
 2. b) mezinárodní den neslyšících  
 3. c) odborné konference  

Partner projektu: Úřad vlády ČR

 1. a) Osvětové přednášky  

Cílem osvětových přednášek bylo zvýšení informovanosti mezi lidmi se sluchovým  postižením a šíření povědomí o tématech, se kterými se denně potýká celá společnost, jen lidé  se sluchovým postižením se v nich hůře orientují vzhledem k nedostatku adekvátně  poskytovaných informací, jejich malému rozsahu a nekonkrétnímu zacílení. Přednášky  umožňují zvýšení informovanosti, sdílení společných problémů s ostatními, lepší orientaci  v dané problematice, získání možnosti nadhledu a tím i přijetí následné řešení případných  změn v životě každého jedince se sluchovým postižením.  

V roce 2017 byly uspořádány následující přednášky: 

 • Historie neslyšících sportovců (30. 03.), Mgr. Petr Pánek  
 • Historie neslyšících osobností (17. 10.), Mgr. Petr Pánek  
 • Alkohol (07. 11.), MUDr. Eva Mráčková  
 • Drogy (12. 12.), MUDr. Eva Mráčková  

Každé přednášky se zúčastnilo kolem 10 účastníků. 

b) Mezinárodní den neslyšících  

V sobotu 23. září 2017 jsme od 13 do 18 hodin uspořádali na Karlínském náměstí, Prahy 8  oslavy Mezinárodního dne neslyšících pro širokou veřejnost. Mezinárodní den neslyšících se  slaví po celém světě od roku 1958 každou třetí neděli v září, ale termín se posouvá i na celý  víkend nebo týden. Oslavy se zúčastnilo cca 500 návštěvníků.  

Oslava Mezinárodního dne neslyšících je určena pro Neslyšící, osoby se sluchovým  postižením různého typu a i slyšící veřejnost. Cílem je nejen upozornit na kulturní specifika  a život osob se sluchovým postižením žijících v ČR, ale i na jejich potřeby, současné  problémy, úspěchy na poli kulturním, společenském i sportovním a zlepšit vzájemnou  integritu a pochopení slyšících lidí čili většinové společnosti. 

Od roku 2012 otevírá oslava Mezinárodního dne neslyšících pořádaná naší asociací program  festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením.  

Prostřednictvím takových akcí přiblížíme naše sluchově postižené občany veřejnosti  a zvyšujeme tak možnost, jak mohou získat respekt od slyšící majority, tím napomáháme  k vzájemné integraci a pochopení, respektu k českému znakovému jazyku, simultánnímu  přepisu, ke kultuře neslyšících apod.  

Na sobotu 23. září 2017 byl připraven bohatý kulturní program.  

Celá akce probíhala pod záštitou starosty MČ Prahy 8 – Romana Petruse. Moderátor celé akce  byla prezidentka ASNEP, z. s. Pavlína Spilková. Ve stáncích se prezentovali jednotlivé  organizace pracující pro osoby se sluchovým postižením a členské organizace ASNEP, z. s.  Každá organizace prezentovala své dostupné komunikační prostředky osob se sluchovým  postižením – simultánní přepis, tlumočení do znakového jazyka, ale také kompenzační  pomůcky. Dále rozdávali letáky s informacemi o lidech se sluchovým postižením, o kurzech  znakového jazyka, o činnostech a svých službách. Představila se tam i firma Tupperware se  svými výrobky. Organizace Jablíčko dětem připravila program pro děti. Firma Topaz AD  zajistila pro děti skákací hrady, surfové prkno, kladivo nebo dojící kozu. Po celou dobu akce  občerstvení zajišťovala Cafe Frida na Karlínském náměstí, kde byli k dispozici dvě  tlumočnice – Kateřina Hrabětová a Dominika Zoufalá.  

Program MDN: 

13:00 – 13:20 zahájení, přivítání - Pavlína Spilková  

13:20 – 13:35 slovo starosty Romana Petruse + zahájení MDN  

13:35 – 13:40 Hands Dance - Marcel Kristofovic, Radka Kulichová, Daniela Tesaříková 13:40 – 13:50 ČUN – Ing. Martin Novák  

13:50 – 14:10 povídání „O hluchých, neslyšících“ – Jan Wirth  

14:10 – 14:15 Deaf Dance – Martina Tomášková, Veronika Dlasková 

14:15 – 14:25 CDY – Jan Šimůnek 

14:25 – 14:40 povídání „O pivu“ - Jan Adamík  

14:40 – 14:45 Hands Dance - Marcel Kristofovic, Radka Kulichová, Daniela Tesaříková 14:45 – 15:00 DEAF FRIENDLY - Hana Wiesnerová, Martina Seittnerová 15:00 – 15:10 PUN – Jaroslava Říhová 

15:10 – 15:40 Soutěž – Zuzana Hájková  

15:40 – 15:45 Deaf Dance – Martina Tomášková, Veronika Dlasková  

15:45 – 15:55 ZNAKOVÁRNA – Jan Wirth  

15:55 – 16:05 KPČH – Ladislav Berky  

16:05 – 16:15 ORBI PONTES – Ladislav Kratochvíl  

16:15 – 16:20 Hands Dance - Marcel Kristofovic, Radka Kulichová, Daniela Tesaříková 16:20 – 16:30 PEVNOST – Milena Čiháková, Vladimír Šimon  

16:30 – 16:40 JABLÍČKO DĚTEM – Bc. Jana Lapčáková 

16:40 – 17:00 Soutěž – Zuzana Hájková 

17:00 – 17:05 Hands Dance - Marcel Kristofovic, Radka Kulichová, Daniela Tesaříková 17:05 – 17:15 SNN – Mgr. Šárka Prokopiusová  

17:15 – 17:30 Pohádka „O Koblížkovi“ – Věra Lištvanová - zrušeno 

17:30 – 17:35 Hands Dance - Marcel Kristofovic, Radka Kulichová, Daniela Tesaříková 17:35 – 17:45 Tiché spojení – Barbora Herzánová 

17:45 – 18:00 Závěr – Pavlína Spilková

Všechna představení byla tlumočena do znakového jazyka nebo mluvené češtiny (Kristýna  Siková a Petr Pánek) a simultánně přepisována (Simona Sedmihorská a Tomáš Portych).  

Organizace, které se podíleli na oslavách MDN: 

Partneři: 

Úřad vlády ČR  

Městská část Prahy 8  

OZP – poskytnutí věcného daru  

For Dreams – zajištění technických věcí  

Topaz AD – zajištění atrakcí pro děti  

Cafe Frida – zajištění občerstvení  

Česká unie neslyšících – poskytnutí LCD televize a zajištění simultánního přepisu  Centrum zprostředkování tlumočníků neslyšícím – zajištění tlumočníků do znakového jazyka

c) Odborná konference  

Cílem odborné konference bylo šíření povědomí o dané problematice a zavedení příslušných  opatření do praxe. Počet účastníků na odborné konferenci bylo asi 60 osob.  

V roce 2017 se konala odborná konference v termínu 30. 11. na téma Lidská práva sluchově  postižených lidí a rovnoprávnost“. Na této konferenci vystoupilo mnoho odborníků,  například: Michal Rada (Úřad vlády), Jan Böhm (Lékaři bez hranic, o.p.s.), Mgr. Jitka  Vrchotová (NRZP ČR), Mgr. Olga Blahovcová (Tichý svět, o.p.s.), Mgr. Šárka Prokopiusová  (SNN v ČR, z. s.), Mgr. Věra Strnadová (ASNEP, z. s.), Roman Lupoměský (Neslyšící  s nadějí, o.s.), Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (Ústav jazyků a komunikace neslyšících  FFUK). 

Vyúčtování projektu: