VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Slovo prezidentky ASNEP, z. s. 

dostáváte do rukou zprávu o naší práci za rok 2018. Rok pro mě, jako prezidentku, byl zajímavý, neboť jsme se zúčastnili mnoho jednání a schůzek. Kromě toho jsme také uspořádali Mezinárodní den neslyšících ve škole pro sluchově postižené v Holečkově ulici, neboť tato škola má dlouholetou historii, byla založena v roce 1786. Tam si mohli lidé se sluchovým postižením zavzpomínat na doby, kdy zde studovali a také 15 pamětníků dostalo sošku jako poděkování, že pro naši komunitu udělali mnoho. Sošky vyrobil neslyšící umělec pan Jan Žampach. 

Děkujeme, že si najdete chvilku a přečtete si naši výroční zprávu. 

Jsme nadále otevření ke komunikaci. Budeme rádi, když se zapojíte a společně budeme nadále bojovat, aby lidé se sluchovým postižením v této zemi byli více respektování. 

Děkuji. 

Pavlína Spilková 

prezidentka

POSLÁNÍ A CÍLE 

Posláním ASNEP, z. s. je zlepšovat situaci se sluchovým postižením a jejich rodičů v České republice a všestranně napomáhat organizacím pracujícím ve prospěch osob se sluchovým postižením. 

K těmto účelům ASNEP, z. s. především: 

 • sdružuje právnické osoby, které pracují ve prospěch osob se sluchovým postižením a jejich rodičů, 
 • umožňuje členským organizacím, aby se pravidelně setkávaly, konzultovaly společné problémy a hledaly jejich optimální řešení – přijímá usnesení a vydává stanoviska k nejzávažnějším společenským a ekonomickým problémům osob se sluchovým postižením a jejich rodičů; využívá své kolektivní auditory k dodání potřebné váhy společným požadavkům na zlepšení kvality života osob se sluchovým postižením a jejich rodičů; umožňuje rychlou výměnu informací mezi těmito organizacemi a usiluje o maximální koordinaci jejich akcí, 
 • vyjadřuje se k návrhům legislativních opatření a iniciuje přijímání nových legislativních opatření ovlivňujících život osob se sluchovým postižením a jejich rodičů, 
 • seznamuje širokou veřejnost s problematikou sluchového postižení a propaguje činnost členských organizací; využívá k tomu působení v médiích, přednáškové činnosti, reklamy atd., 
 • realizuje výchovné, vzdělávací, poradenské a asistentské aktivity všeho druhu ve prospěch osob se sluchovým postižením a jejich rodičů, 

K dosažení cílů ASNEP, z. s. aktivně spolupracuje s: 

 • Parlamentem ČR a Senátem ČR při připomínkování předpisů, které mohou ovlivnit život sluchově postižených občanů, 
 • Úřadem vlády ČR, 
 • Ministerstvem zdravotnictví, 
 • Ombudsmanem 
 • Českou televizí a komerčními televizemi s celoplošným vysíláním ohledně zlepšování kvality skrytých titulků a tlumočení, 
 • provozovateli MHD na umísťování optické signalizace do vozů MHD, místními úřady a s provozovateli budov, které jsou určeny k využívání širokou veřejností, 
 • soudy, školami, 
 • tištěnými médii, aj. 

ASOCIACE ORGANIZACÍ NESLYŠÍCÍCH, NEDOSLÝCHAVÝCH A JEJICH PŘÁTEL

Prezidentka Pavlína Spilková 

Viceprezident do 3. 10. Mirka Tylová 

Výkonný ředitel do 31. 7. Bc. Denisa Vacková, DiS. 

od 1. 8. Mgr. Lenka Jurčíková 

Adresa Karlínské náměstí 12, 186 00, Praha 8 

E-mail: asnep@asnep.cz 

Webové stránky: www.asnep.cz 

Facebook: http://www.facebook.com/ASNEP.cz

Bankovní spojení: 30332-081/0100 KB Praha 6 

Právní forma: spolek 

Registrace u MV ČR: VSC/1-16 505/92-R ze dne 24. 11. 1992 Registrace u Městského soudu v Praze: oddíl L, vložka 4335; ze dne 1. 1. 2014 

IČO: 481 33 493 

DIČ: 005-481 33 493 

Počet členských organizací za rok 2018: 

řádní členové:

přidružení členové:

čestní členové:2 

Výše členského příspěvku: 1 000 Kč ročně 

Nejvyšší orgán: Valná hromada 

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ 

AUDIOHELP, z.s. 

Tomanova 5, 301 00 Plzeň 

Tel/fax: 377 420 933, e-mail: cknh.zdenek@tiscali.cz 

Czech Deaf Youth, z.s. 

Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1 

e-mail: czech.cdy@gmail.com 

Českomoravská unie neslyšících z.s. 

Dlouhá 729/37, Praha 110 00 

e-mail: martin.novak@cmun.cz 

Evoluce - Jihočeské centrum ČZJ, z.s.  

Novohradská 1156, 370 08 České Budějovice 

Tel: 736 437 029, e-mail: evoluce3@gmail.com 

Informační centrum přátel a rodičů sluchově postižených, z. s. Hábova 1571, 155 00 Praha 5 -Stodůlky 

Tel: 235 517 313, e-mail: zabdyrova@infocentrum-sluch.cz 

Klub přátel červenobílé hole, o. s. 

Cafourkova13/526, 181 00 Praha 8 

Tel: 284 691 012, sms: 775 164 190, e-mail: pacesova.ota@volny.cz 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. 

Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8 

Tel: 224 816 829, e-mail: snncr@snncr.cz

Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka, o.s. 

 1. Malířové 14, 638 00 Brno 

Tel. 604 914 089, e-mail: trojrozmer@trojrozmer.cz 

Přidružení členové 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s. 

Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava Tel: 776 047 108, e-mail: csnn@csnn.cz 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka z. s. 

Senovážné nám. 23, 110 00 PRAHA 1 

Tel: 737 282 537, e-mail: info@cktzj.com 

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením, o. p. s. 

ulice Milady Horákové 504, 500 06, Hradec Králové 

Tel: 495 533 138, email: hradeckecentrum@seznam.cz 

ORBI PONTES, z. s. 

Brichtova 819/8, 152 00 Praha 5 

e-mail: info@orbipontes.cz 

PEVNOST – České centrum znakového jazyka, o. s. 

Krátkého 250/4, 190 00 Praha 9 

Tel/fax: 266 006 390, e-mail: pevnost@pevnost.com 

Plzeňská unie neslyšících, o. s. 

Palackého náměstí 3, 301 00, Plzeň 

Tel: +420 377 421 124, e-mail: posta@pun.cz 

Tiché spojení, s.r.o. 

Na Poříčí 25, 110 00, Praha 1 

Tel: 774 852 725, e-mail: vlach@tichespojeni.cz 

Čestní členové 

Mgr. Věra Strnadová 

Doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc.

Projekty ASNEP realizované v roce 2018: 

Přednášky: 

Hlavním cílem osvětových přednášek na odborná témata je zvýšení informovanosti mezi osobami se sluchovým postižením a šíření povědomí o tématech, se kterými se denně potýká celá společnost, jen neslyšící se v nich hůře orientují, vzhledem k nedostatku adekvátně poskytovaných informací. Přednášky umožňují zvýšení informovanosti, sdílení společných problémů, získání možnosti nadhledu a řešení případných změn. 

Během roku byly uskutečněny tři přednášky. 

 • „Dluhové poradenství a exekuce“
 • „Skryté titulky – jak mi mohou v životě pomoci“ 
 • „Sociální služby, které mi pomohou řešit nepříznivou sociální situaci“ 

Přednáška „Dluhové poradenství a exekuce“ proběhla 26. 3. 2018. Přednášela Mgr. Kovandová. Zúčastnilo se jí 9 lidí. Neslyšící měli možnost se dozvědět, co dělat v případě exekuce, na koho se obrátit pro pomoc, jakým způsobem postupovat, aby došlo ke zdárnému vyřešení takovéto situace. 

Přednáška „Skryté titulky – jak mi mohou v životě pomoci“ proběhla 18. 5. 2018. Mgr. Věra Strnadová, předsedkyně komise ASNEP přednášela pro 18 účastníků. V rámci této přednášky se hovořilo o zákoně, který upravuje skryté titulky, jaké povinnosti provozovatelům vysílání ukládá. Dále se řešilo, jakým způsobem skryté titulky fungují a na koho se mají sluchově postižení obrátit v případě nějakých stížností. 

 1. 10. 2018 přednášela Mgr. Martina Macurová na téma „Sociální služby, které mi pomohou řešit nepříznivou sociální situaci“. Přednášky se zúčastnilo 8 lidí. Záměrem přednášky bylo představit sluchově postiženým sociální služby, na které se mohou obrátit v případě nepříznivé situace ve které se může ocitnout úplně každý.

Vzdělávací aktivity: 

 • „Linka bezpečí na školách“ 
 • „Vzdělávání mládeže“ 

V rámci projektu „Linka bezpečí na školách“ jsme navázali spolupráci se zaměstnanci Linky bezpečí. Jejich zaměstnanci, jmenovitě pan Porubský, paní Menčíková a paní Vojtíšková, zajistili workshop na základních a středních školách pro sluchově postižené děti. Workshopy probíhali od dubna do června. Celkem jsme navštívili 6 škol. V Plzni, v Liberci v Ostravě a 3 v Praze (Radlice, Holečkova, Ječná). Celkem se jich zúčastnilo 400 žáků a studentů. Cílem workshopu bylo přiblížit žákům a studentům co je linka bezpečí, v jakých případech se na ni mohou obracet. Po celou dobu bylo zajištěno tlumočení do znakového jazyka. 

„Workshop „Vzdělávání mládeže“ proběhl 8. 12. 2018. Zúčastnilo se ho 23 mladistvých. Pan Wirth, lektor tohoto kurzu, s účastníky pracoval na tématech plánování, seberealizace, sebepoznání, týmová spolupráce. Zprostředkoval jim též vlastní zkušenosti ze zahraničních pobytových akcí pro mládež pořádané EUDY a WFDYS.

Mezinárodní den neslyšících: 

Mezinárodní den neslyšících proběhl 22. 9. 2018 v Praze v prostorách školy pro sluchově postižené v Holečkově ulici. Akce se konala po celý den. Návštěvníků bylo celkem 233. Program byl velmi bohatý. Po celou dobu akce byl zajištěn kulturní program. Vystoupilo několik neslyšících umělců. Předávaly se ocenění lidem, kteří vykonali mnoho ve prospěch sluchově postižených. Pro děti byly připraveny různé soutěže a aktivity. Během akce bylo k dispozice několik stánků, kde měli neslyšící možnost prezentovat své výrobky. Byl zde k nalezení např. 3D tisk, zero waste, kadeřnictví, deaf travel, singslate a další. V jednom ze stánků se prezentovala též Aliance žen, jejímž posláním je předávat informace týkající se rakoviny prsu. V dalším se prezentovalo OZP, které se snaží poskytovat informace ve

znakovém jazyce neslyšícím občanům. Po celou dobu akce bylo zajištěno tlumočení a simultánní přepis kulturního programu. 

Oslavy Mezinárodního dne neslyšících mají mezinárodní charakter. Cílem bylo tento den s neslyšícími oslavit. Umožnit komunitě neslyšících se setkávat. Připomenout osobnosti, které se zásadním způsobem zasadili o lepší život sluchově postižených u nás v ČR nebo ty neslyšící, kteří jsou pro tuto komunitu velmi důležití. Dále bychom chtěli šíři osvětu a upozornit na sluchově postižené občany, na jejich specifický způsob komunikace, na jejich potřeby…

Odborná konference: 

Konference proběhla 2. 12. 2018 ve škole pro sluchově postižené – Holečkova 104/4, Praha 5. Tématem jsme navázali na konferenci z předchozího roku – lidská práva osob se sluchovým postižením. Tentokrát jsem se zaměřili na rovnoprávnost neslyšících žen. Přednášejících bylo několik – Mgr. Šárka Prokopiusová, která během svého vystoupení shrnula poznatky z Evropského fóra žen, kterého se účastnila. Bc. Zuzana Hájková s tématem feminismus, Iveta Melichar se zaměřila na to „jak se stát úspěšnou ženou“, Kateřina Klofáčová – jsem hetero?, Veronika Rafflerová – zdravá prsa. Na konci konference byl dvouhodinový workshop. Účastníci si mohli vybírat dvě ze čtyř téma – vztah muž a žena – rovnoprávnost; sebevědomí u žen; vztah matka a dítě; žena a sex. Konference se zúčastnilo 56 lidí. Cílem konference bylo, aby si neslyšící ženy uvědomily, že mají stejná práva jako ostatní, jak už slyšící muži i ženy nebo neslyšící muži. Že je důležité, aby byly sebevědomé a dokázaly si svá práva asertivně prosadit. Aby byly hrdé na to, že jsou ženy. Během konference bylo zajištěno tlumočení znakového jazyka a simultánní přepis. 

Finanční podpora ASNEP: 

Úřad vlády ČR 

Magistrát hlavního města Prahy 

Canape cafe & bar 

Vinohradská pivovar, s. r. o. 

Aleš Roun