VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Vážené dámy, vážení pánové, 

dostáváte do rukou zprávu o činnosti organizace ASNEP, z.s., za rok 2020. Tento rok byl ve znamení celosvětové covidové pandemie, která nás zasáhla ve všech směrech. Pandemická situace se razantně dotkla i občanů se zdravotním postižením. Je známo, že posláním ASNEP je zlepšovat situaci osob se sluchovým postižením, proto bylo v době pandemie naším úkolem jim poskytnout pomoc. Dal se předpokládat velký tlak, ale s celou Radou ASNEP a s pomocí od členů ASNEP se nám podařilo nastalou situaci v České republice zvládnout. 

Mnoho činností a organizačních záležitostí se v důsledku pandemie a z toho plynoucích omezení muselo řešit s okamžitou platností. Z důvodu omezení pohybu a možnosti setkávání se se odkládaly nebo rušily schůze organizace a jejich členů. Veškerá činnost přešla do online podoby. Tím se navýšila e-mailová korespondence. Jelikož neměla organizace ASNEP tajemnici, musela se vyřizování e-mailů dočasně zhostit členka Rady ASNEP Lucie Sedláčková Půlpánová. Všem ulehčilo práci, když na konci roku na pozici tajemnice nastoupila Martina Kopecká. Vzhledem k situaci se schůze realizovaly hlavně online formou. 

Díky členům naší organizace, expertním komisím a Radě ASNEP byly osobám se sluchovým postižením pravidelně poskytovány aktuální informace i v českém znakovém jazyce. Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR a Deaf Friendly byla vytvořena videa z tiskových konferencí vlády s potřebnými informacemi v českém znakovém jazyce pro neslyšící občany. Navázali jsme užší spolupráci s Českou televizí za účelem zajištění potřebného tlumočení do českého znakového jazyka. Následně byl vytvořen dotazník týkající se zpětné vazby diváků pro Českou televizi. Děkujeme všem, kteří se na zpětné vazbě podíleli. 

Samozřejmě jsme nezapomněli na tradiční akce, jako je např. Mezinárodní týden neslyšících, v rámci které se předávají ocenění za přínos neslyšícím. V důsledku covidové pandemie se předávání ocenění odložilo na příští rok. Místo toho jsme ve spolupráci s organizacemi SNN v ČR, ČMUN a společností Deaf Friendly udělali výzvu, kterou jsme se inspirovali od WFD. Bylo vytvořeno video k svátku neslyšících, kde několik politiků, jako např. ministryně Maláčová, předseda vlády Havlíček, senátor Parlamentu Drahoš a další, přednesli v českém znakovém jazyce větu: „Český znakový jazyk je pro všechny!” Video můžete zhlédnout na Facebooku ASNEP, z.s.

Klobouk dolů všem, kteří tento rok nezištně pomáhali nejen osobám se sluchovým postižením. Tento covidový rok byl také ve znamení lidskosti, bylo potřeba spousta trpělivosti a ochoty. Doufáme, že následující rok bude klidnější, než letošní a že se neobjeví nic neočekávaného. 

Máte-li možnost pomoci osobám se sluchovým postižením, jsme otevření k navazování spolupráce, pokusíme se najít řešení, jak nejlépe umíme a společně můžeme pomoci zlepšit podmínky života osob se zdravotním postižením. Spojení sil více lidí má větší účinek. 

S úctou

Bc. Jindřich Mikulík

prezident

 

 

POSLÁNÍ A CÍLE  

Posláním ASNEP, z.s., je zlepšovat situaci osob se sluchovým postižením a jejich rodičů v České republice a všestranně napomáhat organizacím pracujícím ve prospěch osob se sluchovým postižením.  

K těmto účelům ASNEP, z.s., především: 

∙ sdružuje právnické osoby, které pracují ve prospěch osob se sluchovým postižením  a jejich rodičů, 

∙ umožňuje členským organizacím, aby se pravidelně setkávaly, konzultovaly společné problémy a hledaly jejich optimální řešení – přijímá usnesení a vydává stanoviska k nejzávažnějším společenským a ekonomickým problémům osob se sluchovým postižením a jejich rodičů; využívá své kolektivní auditory k dodání potřebné váhy společným požadavkům na zlepšení kvality života osob se sluchovým postižením a jejich rodičů; umožňuje rychlou výměnu informací mezi těmito organizacemi a usiluje o maximální koordinaci jejich akcí, 

∙ vyjadřuje se k návrhům legislativních opatření a iniciuje přijímání nových legislativních opatření ovlivňujících život osob se sluchovým postižením a jejich  rodičů, 

∙ seznamuje širokou veřejnost s problematikou sluchového postižení a propaguje činnost členských organizací; využívá k tomu působení v médiích, přednáškové  činnosti, reklamy atd., 

∙ realizuje výchovné, vzdělávací, poradenské a asistentské aktivity všeho druhu ve prospěch osob se sluchovým postižením a jejich rodičů,  

K dosažení cílů ASNEP, z. s. aktivně spolupracuje s: 

∙ Parlamentem ČR a Senátem ČR při připomínkování předpisů, které mohou ovlivnit  život sluchově postižených občanů, 

∙ Úřadem vlády ČR, 

∙ Ministerstvem zdravotnictví, 

∙ Ombudsmanem 

∙ Českou televizí a komerčními televizemi s celoplošným vysíláním ohledně zlepšování kvality skrytých titulků a tlumočení, 

∙ provozovateli MHD na umísťování optické signalizace do vozů MHD, 

∙ místními úřady a s provozovateli budov, které jsou určeny k využívání širokou veřejností, 

∙ soudy, školami, 

∙ tištěnými médii aj.

ASOCIACE ORGANIZACÍ NESLYŠÍCÍCH, NEDOSLÝCHAVÝCH A JEJICH PŘÁTEL, Z.S. 

Prezident: Bc. Jindřich Mikulík 

Viceprezident: Mgr. Vlastimil Chlumský

Tajemnice do prosince 2020: Mgr. Lucie Sedláčková Půlpánová

Tajemnice od prosince 2020: Mgr. Martina Kopecká 

Adresa: Karlínské náměstí 12, 186 00, Praha 8 

E-mail: asnep.cz@gmail.cz 

Webové stránky: www.asnep.cz 

Facebook: http://www.facebook.com/ASNEP.cz 

Bankovní spojení: Fio Banka 2000828982/2010

Právní forma: zapsaný spolek 

Registrace u MV ČR: VSC/1-16 505/92-R ze dne 24. 11. 1992 Registrace u Městského soudu v Praze: oddíl L, vložka 4335; ze dne 1. 1. 2014 

IČO: 481 33 493 

DIČ: 005-481 33 493 

Počet členských organizací za rok 2020: 

řádní členové: 8

přidružení členové: 6

čestní členové: 2 

Výše členského příspěvku: 2 000 Kč ročně  

Nejvyšší orgán: Valná hromada 

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ  

Audiohelp, z. s. 

Czech Deaf Youth, z. s. 

Českomoravská unie neslyšících z. s. 

Evoluce – Jihočeské centrum ČZJ, z. s. 

Informační centrum přátel a rodičů sluchově postižených, z. s. 

Klub přátel červenobílé hole, o. s. 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s. 

Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka, z. s.

 

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s. 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka z. s. 

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením, o. p. s. 

ORBI PONTES o. s. 

PEVNOST – České centrum znakového jazyka, z. ú. 

Plzeňská unie neslyšících, z. ú.

 

ČESTNÍ ČLENOVÉ 

Mgr. Věra Strnadová
Doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc.