VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Vážené dámy, vážení pánové, 

dostáváte do rukou zprávu o činnosti organizace ASNEP za rok 2021. Stejně jako předchozí rok, i v roce 2021 byla situace v důsledku pandemie COVID-19 náročná. Zejména co se týká rychle se měnících nařízení vlády, která bylo potřeba zprostředkovat osobám se sluchovým postižením v českém znakovém jazyce. O tom jsme se aktivně snažili členy i neslyšící komunitu pravidelně informovat. Radostnou zprávou bylo, že se nám povedlo prosadit tlumočené pořady České televize, a to i do iVysílání. V případě, že neslyšící občan nestihl živý přenos v televizi, mohl všechny potřebné informace tlumočené do českého znakového jazyka zhlédnout v archivu iVysílání České televize. 

Rada ASNEP kromě klasické činnosti nově vytvořila kreativní šablonu pro videa, která sdílí na sociálních sítích. Do šablony se vkládá vedle sebe video a plakát (popřípadě jednoduchý text). Cílem byla přehlednost a větší přístupnost veřejnosti. Po dlouhé intenzivní diskuzi se začalo pracovat na nových webových stránkách organizace ASNEP. Dokončeny by měly být v následujícím roce.

Dne 11. června se poprvé v historii v České republice slavil Den českého znakového jazyka. V tento den v roce 1998 vznikl zákon o znakové řeči (současný název Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob). Ve spolupráci s Marií Mašlaňovou probíhala v rámci oslav i diskuze o tom, jak se povedlo český znakový jazyk dostat do zákona a zda toto jeho ukotvení v zákoně nějak ovlivnilo a zkvalitnilo oblasti, jako je např. vzdělávání neslyšících, tlumočení atd. Dále jsme se mohli dozvědět zajímavosti o vývoji komunity Neslyšících za posledních 30 let. 

Dne 24. června zasáhlo jižní Moravu (Břeclavsko a Hodonínsko) ničivé tornádo. Organizace ASNEP propagovala finanční sbírku pro jednoho neslyšícího občana a jednu tlumočnici českého znakového jazyka, kteří byli touto živelnou pohromou zasaženi. 

Oslavy zářijového svátku Mezinárodního týdne neslyšících proběhly v Porubském zámku v Ostravě-Porubě. Organizaci akce si vzalo na starost Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN). V rámci oslav předala organizace ASNEP 6 osobnostem ocenění za přínos neslyšícím. Oceněny byly osobnosti nejen za rok 2021, ale také za rok 2020, kdy se z důvodu covidové pandemie předávání ocenění nerealizovalo. Akce byla zakončena slavnostním Galavečerem.

 Dne 13. listopadu se v Praze konala konference na téma Média a jejich přístup k osobám se sluchovým postižením. Jak již téma konference napovídá, diskutovalo se především o přístupnosti televizního vysílání neslyšícím divákům a o možnostech jejího zlepšení. 

V průběhu roku jsme přivítali dva nové členy: organizace Transkript a Tichý svět. Jsme rádi, že v nás vložili důvěru a věříme, že naše vzájemná spolupráce bude efektivní.

Rok 2021 byl v organizaci ASNEP také ve znamení zásadních personálních změn. Ke konci května odešla tajemnice Martina Kopecká, kterou od června vystřídala Kristýna Havlová. Nově také přibyla do týmu na konci roku projektová manažerka Aneta Hašková, která bude v následujícím roce pracovat na projektech s cílem zkvalitnit (mimo jiné) vnitřní chod organizace. Personální změna proběhla i v nejvyšší funkci organizace, neboť já, Jindřich Mikulík, jsem se rozhodl z osobních důvodů odstoupit z funkce prezidenta a zůstat jen členem Rady ASNEP. Od nového roku by mě měla oficiálně po schválení Valnou hromadou nahradit Mgr. Lucie Sedláčková Půlpánová. Organizace ASNEP mi jako prezidentovi toho dala spoustu a věřím, že obohacení bylo i vzájemné. Vnímám, že bych v pozici prezidenta už potom nemohl věnovat své funkci tolik času, kolik by bylo potřeba (více viz na konci strany). Vážím si pochopení a respektu mého rozhodnutí. Bylo mi potěšením pro ASNEP pracovat, a i nadále jako člen Rady budu stále plnit své povinnosti. Rád vzpomínám na svůj první veřejný proslov v mé funkci, kdy jsem řekl: „Pokud nás budete podporovat a my Vás, společnou silou v boji pak dosáhneme postupně lepší životní úrovně nás všech se sluchovým postižením!“ Těší mě, že výsledky jsou postupně vidět a věřím, že i budoucnu se bude naší organizaci dařit. Jako člen Rady ASNEP o to budu stále usilovat. Samozřejmostí jsou také Vaše podněty, které k nám můžete směřovat. Neváhejte se na nás obrátit v případě potřeby. Společnými silami na nich můžeme pracovat a dosáhnout kýžených výsledků. 

S úctou

Bc. Jindřich Mikulík

Prezident ASNEP

 

 

POSLÁNÍ A CÍLE  

Posláním ASNEP, z. s., je zlepšovat situaci lidí se sluchovým postižením a jejich rodičů v České republice a všestranně napomáhat organizacím pracujícím ve prospěch osob se sluchovým postižením.  

K těmto účelům ASNEP, z. s., především: 

∙ sdružuje právnické osoby, které pracují ve prospěch osob se sluchovým postižením a jejich rodičů, 

∙ umožňuje členským organizacím, aby se pravidelně setkávaly, konzultovaly společné  problémy a hledaly jejich optimální řešení – přijímá usnesení a vydává stanoviska k nejzávažnějším společenským a ekonomickým problémům osob se sluchovým postižením a jejich rodičů; využívá své kolektivní auditory k dodání potřebné váhy společným požadavkům na zlepšení kvality života osob se sluchovým postižením a jejich rodičů; umožňuje rychlou výměnu informací mezi těmito organizacemi a usiluje o maximální koordinaci jejich akcí, 

∙ vyjadřuje se k návrhům legislativních opatření a iniciuje přijímání nových legislativních opatření ovlivňujících život osob se sluchovým postižením a jejich rodičů, 

∙ seznamuje širokou veřejnost s problematikou sluchového postižení a propaguje činnost členských organizací; využívá k tomu působení v médiích, přednáškové činnosti, reklamy atd., 

∙ realizuje výchovné, vzdělávací, poradenské a asistentské aktivity všeho druhu ve prospěch osob se sluchovým postižením a jejich rodičů,  

K dosažení cílů ASNEP, z. s. aktivně spolupracuje s: 

∙ Parlamentem ČR a Senátem ČR při připomínkování předpisů, které mohou ovlivnit  život sluchově postižených občanů, 

∙ Úřadem vlády ČR, 

∙ Ministerstvem zdravotnictví, 

∙ Ombudsmanem 

∙ Českou televizí a komerčními televizemi s celoplošným vysíláním ohledně zlepšování  kvality skrytých titulků a tlumočení, 

∙ provozovateli MHD na umísťování optické signalizace do vozů MHD, 

∙ místními úřady a s provozovateli budov, které jsou určeny k využívání širokou veřejností, 

∙ soudy, školami, 

∙ tištěnými médii aj.

 

ASOCIACE ORGANIZACÍ NESLYŠÍCÍCH, NEDOSLÝCHAVÝCH
A JEJICH PŘÁTEL, Z.S. 

Prezident: Bc. Jindřich Mikulík 

Viceprezident: Mgr. Vlastimil Chlumský

Tajemnice do května Mgr. Martina Kopecká 

Tajemnice od června Mgr. Kristýna Havlová

Projektová manažerka: Mgr. Aneta Hašková

Adresa: Karlínské náměstí 12, 186 00, Praha 8 

E-mail: asnep.cz@gmail.cz 

Webové stránky: www.asnep.cz 

Facebook: http://www.facebook.com/ASNEP.cz 

Bankovní spojení: Fio Banka 2000828982/2010

Právní forma: zapsaný spolek 

Registrace u MV ČR: VSC/1-16 505/92-R ze dne 24. 11. 1992 Registrace u Městského soudu v Praze: oddíl L, vložka 4335; ze dne 1. 1. 2014 

IČO: 481 33 493 

DIČ: 005-481 33 493 

Počet členských organizací za rok 2021: 

řádní členové: 8

přidružení členové: 8

čestní členové: 2 

Výše členského příspěvku: 2 000 Kč ročně  

Nejvyšší orgán: Valná hromada 

 

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ  

Audiohelp, z. s. 

Czech Deaf Youth, z. s. 

Českomoravská unie neslyšících z. s. 

Evoluce – Jihočeské centrum ČZJ, z. s. 

Informační centrum přátel a rodičů sluchově postižených, z. s. 

Klub přátel červenobílé hole, o. s. 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s. 

Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka, z. s.

 

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s. 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka z. s. 

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením, o. p. s. 

ORBI PONTES o. s. 

PEVNOST – České centrum znakového jazyka, z. ú. 

Plzeňská unie neslyšících, z. ú.

Tichý svět, o. p. s. 

Transkript online s. r. o. 

 

ČESTNÍ ČLENOVÉ 

Mgr. Věra Strnadová
Doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc.

 

FINANČNÍ PODPORA ASNEP

Finanční dar od Tichého světa, o.p.s.

ODSTOUPENÍ

Vážení,

tímto bych chtěl oficiálně prohlásit, že jsem odstoupil z funkce prezidenta ASNEPu. Zůstávám nadále jako člen Rady ASNEP. Proč jsem k takovému rozhodnutí po roce a půl ve funkci došel? Nebylo to pro mě jednoduché, poslední dobou jsem o tom dost přemýšlel. Stále více jsem byl přesvědčený o tom, že musím odstoupit. Je to čistě mé osobní a dobrovolné rozhodnutí, nikdo jiný na něj neměl vliv. Důvodem je, že se situace oproti době,
kdy jsem funkci prezidenta přijímal, poměrně hodně změnila a už bych nemusel zvládnout takové nasazení, jak bych chtěl (narození dalšího dítěte, stěhování, změna zaměstnání a další osobní věci, které nechci blíže rozebírat). Kvalita mnou odvedené práce by byla nižší, a to bych nechtěl. Ale na druhou stranu jsem rád, že se mi povedlo hodně věcí dokončit. Podle motta: "Všechno zlé je k něčemu dobré," vnímám i své odstoupení. Věřím totiž, že moje volba přinese ASNEPu jen to dobré.

Rada ASNEP rozhodla, že mě na pozici prezidenta ASNEP nahradí Mgr. Lucie Sedláčková Půlpánová. Právě nyní běží hlasování členů ASNEP formou per rollam o odsouhlasení změny ve funkci prezidenta. Poté bude předání funkce dořešeno formální cestou.

Počátkem nového roku se Vám pak kolegyně představí jako nová prezidentka a zároveň přednese novoroční projev.

Mé odstoupení neznamená, že bych práce pro ASNEP a funkce prezidenta litoval. Naopak, jsem rád, že jsem do toho šel a na svůj výkon jsem stále pyšný. Jelikož ale nechci, aby má aktivita byla stále menší, je odstoupení z této funkce podle mě správným řešením. Ani v budoucnu nebudu litovat svého rozhodnutí. Věřím, že to tak má být.

Kolegyni Lucce přeji při práci hodně sil a energii, kterou do ASNEP vloží. Klaním se před ní, že byla ochotná mou funkci dobrovolně převzít. Je to velká zodpovědnost řídit ASNEP, velké poslání. Držím jí palce, aby v klidu vydržela rok a půl, který zbývá do dalšího volebního období.

Vám ostatním přeji krásné vánoční svátky, hodně klidu a pokoje.

S úctou
Bc. Jindřich Mikulík
prezident ASNEP, z. s.