VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022

Vážené dámy, vážení pánové,

dostáváte do rukou zprávu o činnosti organizace ASNEP, z.s., za rok 2022. Tento rok byl neobvyklý, neboť po roce a půl vedení ASNEP se prezident Jindřich Mikulík od 1. prosince roku 2021 rozhodl z osobních důvodů odstoupit z funkce prezidenta a zůstat jako člen Rady ASNEP. Rada ASNEP jeho rozhodnutí akceptovala a jeho vedení doposud vnímala jako přínosné (viz předchozí VZ 2021) a za to mu děkuje. Rada ASNEP prověřila dočasným vedením Lucii Sedláčkovou Půlpánovou a viceprezidenta Vlastimila Chlumského s cílem udržet důvěru, kterou do organizace ASNEP vložila komunita osob se sluchovým postižením. Dne 8. 1. 2022 byla na zasedání Valné hromady Lucie Sedláčková Půlpánová oficiálně zvolena novou prezidentkou organizace ASNEP a Jindřich Mikulík zvolen členem Rady ASNEP. Jindřich Mikulík předal veškerou agendu nově zvolené prezidentce a jak s ní, tak i s Radou ASNEP úzce spolupracuje.

Dále nás v únoru 2022 nečekaně zasáhla válka v Ukrajině, která tamější neslyšící komunitu velice ochromila a z některých se nedobrovolně stali uprchlíci. Museli jsme proto rychle zmobilizovat síly a pomoci jim. Některé naše členské organizace a také dobrovolníci vyslyšeli naši výzvu a byl vytvořen Krizový štáb, který měl za úkol vyzvedávat uprchlé neslyšící Ukrajince při příjezdu do České republiky, pomoci jim se zorientovat a poskytnout jim základní potřeby (hygienické věci, ošacení, prozatimní ubytování i zajištění tlumočení a další). I přestože to bylo psychicky, logisticky i časově velmi náročné, můžeme být hrdi na skvěle odvedenou práci. Velké dík patří všem dobrovolníkům z různých organizací, kteří se zapojili (jmenovitě: Šárka Prokopiusová - zajištění tlumočnických služeb a časový rozvrh, Martin Novák - prostory v ČUN k setkávání, Jan Wirth - hl. organizátor, Pavlína Spilková - překladatelka, Barbora Herzánová - zajišťování ubytování, Iveta Melichar - zajišťování ubytování a základního vybavení v jejich CDS, Michala Wu - zajišťování ubytování a vyzvedávání uprchlíků v Praze, Jana Havlová - právnické služby, Kateřina Holubová - psychologické služby a další dobrovolníci - odvoz autem, nakupování, “second hand” pro uprchlíky ve škole v Radlicích a další). Díky finančnímu grantu od ČEZ jsme mohli proplatit nezbytné výdaje (základní vybavení, baterie do sluchadel a další).

V létě proběhl pod SNN v ČR za vedení Ivety Melichar a Pavlíny Spilkové dětský tábor s tématem Harryho Pottera. Zúčastnilo se ho i několik dětí z Ukrajiny, kterým jsme zajistili základní táborové vybavení (spacáky, karimatky, holínky aj.). Vybavení bylo zaplaceno z peněz našeho transparentního účtu.

I přes nepřízeň těchto pohnutých událostí jsme tradičně uspořádali některé akce sloužící k osvětě o komunitě neslyšících a zúčastnili se mnoha jednání a schůzek. Důležité je vyzdvihnout především navázání spolupráce Věry Strnadové s předsedkyní SONS Nicole Fryčovou ve věci zákona upravujícího skryté titulky.

Doufáme, že se do budoucna podaří naše společné požadavky prosadit. Neméně důležitá byla také spolupráce s organizací Patron dětí či NPI.

Předchozí dva roky, kdy jsme se potýkali s covidovou pandemií, nám přinesly jednu pozitivní věc - v hlavním televizním zpravodajství na ČT zůstal na obrazovce tlumočník. Díky tomu se zlepšila přístupnost informací neslyšícím. Covidovou pandemii vystřídalo neméně důležité téma - válka na Ukrajině. Proto jsme rádi, že neslyšící mají možnost dozvědět se potřebné informace prostřednictvím svého rodného jazyka.

V září, kdy se ve velkém slaví dny významné pro neslyšící komunitu, jsme uspořádali Ples ASNEP, který byl vrcholem oslav 30. výročí od založení organizace ASNEP. Organizátory plesu byla Rada ASNEP spolu s jejich tajemnicí a dalšími dobrovolníky. Všem patří velký dík za uspořádání akce. Naše organizace se zároveň zúčastnila akce v Českých Budějovicích pořádané při příležitosti Mezinárodního týdne neslyšících.

V říjnu jsme díky finančnímu grantu od ČEZ podpořili školu pro neslyšící v Radlicích. Náš finanční dar využili k tomu, aby se ukrajinské děti mohly zúčastnit školy v přírodě spolu se svými českými spolužáky.

V listopadu jsme tradičně uspořádali konferenci ASNEP pro širší veřejnost. Téma konference bylo ASNEP včera dnes zítra. Hlavní náplní konference bylo představení práce našich pěti komisí a fungování ASNEP za 30 let činnosti naší organizace. Dále na konferenci vystoupili (prezenčně, nebo on-line) zahraniční hosté: Norská asociace neslyšících (prezenčně), Britská asociace neslyšících (on-line) a Asociácia nepočujúcich Slovenska (ANEPS) (prezenčně). Konference se zúčastnilo naživo či online přes 60 účastníků.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo zorganizovat některé akce a splnit cíle, které jsme si vytyčili. Doufáme, že následující rok bude zase o něco úspěšnější. Děkujeme za váš čas věnovaný přečtení Výroční zprávy. Jsme velmi rádi, že v roce 2022 byla spolupráce mezi organizacemi intenzivnější a věříme, že veřejnost vnímá naše potřeby a požadavky ke zlepšení života osob se sluchovým postižením. Těšíme se na další spolupráci a případnou iniciativu od vás ve věci zlepšování přístupu k osobám se sluchovým postižením a naplňování jejich práv.

Děkuji.
Mgr. Lucie Sedláčková Půlpánová
prezidentka

 

POSLÁNÍ A CÍLE
● Posláním ASNEP, z. s. je zlepšovat situaci lidí se sluchovým postižením a jejich rodičů v České republice a všestranně napomáhat organizacím pracujícím ve prospěch osob se sluchovým postižením.

● K těmto účelům ASNEP, z. s., především:

∙ sdružuje právnické osoby, které pracují ve prospěch osob se sluchovým postižením a jejich rodičů,

∙ umožňuje členským organizacím, aby se pravidelně setkávaly, konzultovaly společné problémy a hledaly jejich optimální řešení – přijímá usnesení a vydává stanoviska k nejzávažnějším společenským a ekonomickým problémům osob se sluchovým postižením a jejich rodičů; využívá své kolektivní auditory k dodání potřebné váhy společným požadavkům na zlepšení kvality života osob se sluchovým postižením a jejich rodičů; umožňuje rychlou výměnu informací mezi těmito organizacemi a usiluje o maximální koordinaci jejich akcí,

∙ vyjadřuje se k návrhům legislativních opatření a iniciuje přijímání nových legislativních opatření ovlivňujících život osob se sluchovým postižením a jejich rodičů, ∙ seznamuje širokou veřejnost s problematikou sluchového postižení a propaguje činnost členských organizací; využívá k tomu působení v médiích, přednáškové činnosti, reklamy atd.,

∙ realizuje výchovné, vzdělávací, poradenské a asistentské aktivity všeho druhu ve prospěch osob se sluchovým postižením a jejich rodičů,

● K dosažení cílů ASNEP, z. s. aktivně spolupracuje s:
∙ Parlamentem ČR a Senátem ČR při připomínkování předpisů, které mohou ovlivnit život sluchově postižených občanů,
∙ Úřadem vlády ČR,
∙ Ministerstvem zdravotnictví,
∙ Ombudsmanem
∙ Českou televizí a komerčními televizemi s celoplošným vysíláním ohledně zlepšování kvality skrytých titulků a tlumočení,
∙ provozovateli MHD na umísťování optické signalizace do vozů MHD,
∙ místními úřady a s provozovateli budov, které jsou určeny k využívání širokou veřejností,
∙ soudy, školami,
∙ tištěnými médii aj.

ASOCIACE ORGANIZACÍ NESLYŠÍCÍCH, NEDOSLÝCHAVÝCH A JEJICH PŘÁTEL, Z.S.
● Prezidentka Mgr. Lucie Sedláčková Půlpánová
● Viceprezident: Mgr. Vlastimil Chlumský
● Tajemnice: Mgr. Kristýna Havlová
● Projektová manažerka: Mgr. Aneta Hašková
● Adresa: Karlínské náměstí 12, 186 00, Praha 8, e-mail: asnep.cz@gmail.com
● Webové stránky: www.asnep.cz
● Facebook: http://www.facebook.com/ASNEP.cz Bankovní spojení: Fio Banka, 2000828982/2010, Právní forma: spolek
● Registrace u MV ČR: VSC/1-16 505/92-R ze dne 24. 11. 1992 Registrace u Městského soudu v Praze: oddíl L, vložka 4335; ze dne 1. 1. 2014
● IČO: 481 33 493
● DIČ: 005-481 33 493
● Počet členských organizací za rok 2022:
● řádní členové: 8
● přidružení členové: 8
● čestní členové: 2
● Výše členského příspěvku: 2 000 Kč ročně
● Nejvyšší orgán: Valná hromada
● ŘÁDNÍ ČLENOVÉ:

∙ AUDIOHELP, z.s.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Tel/fax: 377 420 933, e-mail: cknh.zdenek@tiscali.cz

∙ Czech Deaf Youth, z.s.
Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1
e-mail: czech.cdy@gmail.com

∙ Českomoravská unie neslyšících z.s.
Dlouhá 729/37, Praha 110 00
e-mail: martin.novak@cmun.cz

∙ Evoluce - Jihočeské centrum ČZJ, z.s.
Novohradská 1156, 370 08 České Budějovice
Tel: 736 437 029, e-mail: evoluce3@gmail.com

∙ Informační centrum přátel a rodičů sluchově postižených, z. s.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel: 235 517 313, e-mail: zabdyrova@infocentrum-sluch.cz

∙ Klub přátel červenobílé hole, o. s.
Cafourkova13/526, 181 00 Praha 8
Tel: 284 691 012, sms: 775 164 190, e-mail: pacesova.ota@volny.cz

∙ Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.
Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8
Tel: 224 816 829, e-mail: snncr@snncr.cz

∙ Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka, o.s.
H. Malířové 14, 638 00 Brno
Tel. 604 914 089, e-mail: trojrozmer@trojrozmer.cz

● PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ:
∙ Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.
Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava
Tel: 776 047 108, e-mail: csnn@csnn.cz

∙ Česká komora tlumočníků znakového jazyka z. s.
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
Tel: 737 282 537, e-mail: info@cktzj.com

∙ Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením, o. p. s.
ulice Milady Horákové 504, 500 06, Hradec Králové
Tel: 495 533 138, email: hradeckecentrum@seznam.cz

∙ ORBI PONTES, z. s.
Brichtova 819/8, 152 00 Praha 5
e-mail: info@orbipontes.cz

∙ PEVNOST – České centrum znakového jazyka, o. s.
Krátkého 250/4, 190 00 Praha 9
Tel/fax: 266 006 390, e-mail: pevnost@pevnost.com

∙ Plzeňská unie neslyšících, o. s.
Palackého náměstí 3, 301 00, Plzeň
Tel: +420 377 421 124, e-mail: posta@pun.cz

∙ Tichý svět, o. p. s.
Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
Tel.:/SMS: 720 996 089, e-mail: info@tichysvet.cz

∙ Transkript online s.r.o.
Dlouhá 37
110 00 Praha 1
tel: +420 222 364 374
email: podpora@transkript.cz

ČESTNÍ ČLENOVÉ:
Mgr. Věra Strnadová
Doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc.

PROJEKTY A AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2022 - SHRNUTÍ:
Letos organizace ASNEP realizovala celkem 4 Valné hromady (17. 2., 19. 5., 15. 9. a 15. 12.). Zápisy z Valné hromady včetně překladu do českého znakového jazyka byly vždy po setkání zaslány všem členům ASNEP.

V únoru 2022 vznikla iniciativa Krizový štáb pro neslyšící uprchlíky z Ukrajiny. Cílem byla společná materiální a komunikační podpora neslyšících ukrajinských občanů prchajících před válkou do České republiky.

Dne 20. 5. 2022 pořádala organizace ASNEP ve spolupráci s organizací CDY na Den dětí akci pro děti z Ukrajiny. Programem bylo seznamování s místními neslyšícími a plnění úkolů na různých stanovištích. Na závěr se konalo divadelní představení neslyšících a bylo možné se po náročném dni občerstvit.

Dne 11. 6. 2022 se podruhé slavil Den českého znakového jazyka. Organizace ASNEP se zúčastnila akce ASNEP bez hranic, kterou zároveň aktivně podporovala. Hlavními organizátory akce, která se konala v Brně, byli Martin Kulda a Miroslava Tylová. Akce se zúčastnilo přibližně 70 účastníků.

V rámci Mezinárodního týdne neslyšících se organizace ASNEP dne 10. 9. 2022 zúčastnila akce konané v Českých Budějovicích. Tam představila svoji činnost a cíle do budoucna.

Téhož dne (10. 9. 2022) večer byla organizace ASNEP pozvána na setkání s radou EUD. Setkání uspořádal SNN v ČR ve škole pro sluchově postižené v Holečkové ulici. Řešily se otázky, jako je např. profesní řidičský průkaz pro neslyšící, otázky na zkouškách v autoškole, kulturní činnosti komunity neslyšících a osudy klubů. Na setkání bylo zajištěno tlumočení z a do českého znakového jazyka i mezinárodního znakového systému.

Při příležitosti 30. výročí založení organizace ASNEP byl uspořádán dne 17. 9. 2022 v Praze na Smíchově Ples ASNEP. Na plese byly mimo jiné představeny nové webové stránky organizace, zavzpomínalo se na minulé prezidenty ASNEP a byly oceněny významné osobnosti z každého kraje ČR, které se významně podílely na rozvoji komunity osob se sluchovým postižením. Na závěr proběhla aukce obrazů a fotografií neslyšících umělců a nechyběl ani narozeninový dort od Tiché kavárny a cukrárny.

Dne 5. 11. 2022 se konala odborná konference ASNEP včera, dnes a zítra. Po krátkém úvodu o historii ASNEP představili předsedové či členové jednotlivých expertních komisí ASNEP prostřednictvím prezentací a videí svou činnost. V odpoledním bloku jsme přivítali zahraniční hosty, se kterými jsme mohli porovnat svou činnost. Host Irja Marie Eide Mølmen z Norska nám představila jejich rozsáhlý systém práce s osobami se sluchovým postižením. Další slovo dostala Mgr. et Mgr. Jana Filipová, která představila minulou i současnou situaci na Slovensku, kde je údajně kolem 100 samostatných organizací. Mluvilo se tak především o tom, jak by bylo možné všechny organizace sjednotit. Posledním zahraničním hostem byl David Buxton z Anglie, který prostřednictvím videa představil jejich 18letý boj za uznání BSL jako úředního jazyka. Poté probíhala živá diskuse. Celkem se konference zúčastnilo přes 65 účastníků. Dík patří Vlastimilu Chlumskému, který se staral o propagaci akce. Chtěli bychom také moc poděkovat všem tlumočníkům, přepisovatelům, technikovi a moderátorovi, kteří odvedli velmi dobrou práci i vzájemnou spolupráci i účastníkům, kteří se s námi podělili o své poznatky a doufáme, že konference pro ně byla přínosná.

FINANČNÍ PODPORA ASNEP:

- Finanční dary

- Nadace ČEZ podpořila projekt Neslyšící Češi neslyšícím Ukrajincům (50 000 Kč)

- Active citizens fund - Fond bilaterální spolupráce podpořil projekt Mezinárodní konference neslyšících (2 996 €)

- Active citizens fund - Posílení neziskových organizací podpořil projekt Digitalizace zastřešující organizace pro neslyšící (3 000 €) - projekt se realizuje i v roce 2023

Všem podporovatelům děkujeme!