ČLENOVÉ

ČLENOVÉ

Členství v ASNEP je řádné, přidružené a čestné. Řádnými členy ASNEP mohou být zapsané spolky neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých, uživatelů kochleárních implantátů, hluchoslepých osob, jejich rodičů a přátel, které pracují na území ČR ve prospěch osob se sluchovým postižením, jehož členskou základnu tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců. Na Valné hromadě mají řádní členové rozhodující hlas.

Přidruženými členy ASNEP mohou být právnické a fyzické osoby, které pracují na území ČR ve prospěch osob se sluchovým postižením. Na Valné hromadě mají přidružení členové poradní hlas.

Čestnými členy ASNEP mohou být právnické a fyzické osoby, které se mimořádně zasloužily o zlepšení kvality života osob se sluchovým postižením.

Současnými řádnými členy ASNEP jsou:

Současnými přidruženými členy ASNEP jsou: 

Čestnými členy ASNEP jsou:

Mgr. Věra Strnadová

Doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc.