STANOVY ASNEP

STANOVY ASNEP

S T A N O V Y

I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í

I.1. Název, právní statut, sídlo a působnost

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s. (dále jen ASNEP), je zapsaný spolek se sídlem v Praze s působností v České republice.
Užívaná zkratka: ASNEP, z. s.
Sídlo : Vodičkova 36, 110 00 Praha 1
IČ: 481 33 493

I.2. Poslání a cíle ASNEP, z.s.

Hlavní činnost spolku

Posláním ASNEP je zlepšovat situaci osob se sluchovým postižením a jejich rodičů v České republice a všestranně napomáhat organizacím pracujícím ve prospěch osob se
sluchovým postižením. K těmto účelům ASNEP především:

a) sdružuje právnické, které pracují ve prospěch osob se sluchovým postižením a jejich rodičů.

b) Umožňuje členským organizacím, aby se pravidelně setkávaly, konzultovaly společné problémy a hledaly jejich optimální řešení. Přijímá usnesení a
vydává stanoviska k nejzávažnějším společenským a ekonomickým problémům osob se sluchovým postižením a jejich rodičů. Využívá své kolektivní autority k dodání potřebné
váhy společným požadavkům na zlepšení kvality života osob se sluchovým postižením a jejich rodičů. Umožňuje rychlou výměnu informací mezi těmito organizacemi a usiluje o
maximální koordinaci jejich akcí.

c) Vyjadřuje se k návrhům legislativních opatření a iniciuje přijímání nových legislativních opatření ovlivňujících život osob se sluchovým postižením a jejich rodičů.

d) Seznamuje širokou veřejnost s problematikou sluchového postižení a propaguje činnost členských organizací. Využívá k tomu působení v médiích, přednáškové činnosti,
reklamy, atd.

e) Realizuje výchovné, vzdělávací, poradenské a asistentské aktivity všeho druhu ve prospěch osob se sluchovým postižením a jejich rodičů.

f) Vydává společný časopis členských organizací, odborné publikace a propagační materiály týkající se sluchového postižení a osvětové materiály pro širokou
veřejnost.

g) Pokud je o to ASNEP požádán členskými organizacemi, může je zastupovat v mezinárodních organizacích, popř. jim může poskytovat další služby.

 

II. Č l e n s t v í v A S N E P

II.1. Vznik členství v ASNEP, z.s.

II.1.1. Členem ASNEP může být právnická osoba vyhovující odstavci I.2. a) stanov ASNEP a ztotožňující se s cílem a posláním ASNEP.
II.1.2. Členství v ASNEP je řádné, přidružené a čestné.
a) Řádnými členy mohou být zapsané spolky neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých, uživatelů kochleárních implantátů, hluchoslepých osob, jejich rodičů a přátel, které pracují na území ČR ve prospěch osob se sluchovým postižením, jehož členskou základnu tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců. Přidruženými členy mohou být právnické a fyzické osoby, které pracují na
území ČR ve prospěch osob se sluchovým postižením a jejich rodičů.
b) Zahraničními přidruženými členy mohou být právnické, nebo fyzické osoby, které pracují mimo území ČR ve prospěch osob se sluchovým postižením.
c) Čestnými členy mohou být právnické a fyzické osoby, které se mimořádně zasloužily o zlepšení kvality života osob se sluchovým postižením

II.1.3. Organizace žádající o řádné a přidružené členství doručí sekretariátu ASNEP písemnou přihlášku na formuláři schváleném Valnou hromadou. Členství vzniká schválením přihlášky. O přijetí řádného člena a přidruženého člena spolku rozhoduje Rada spolku 3/5 většinou.
O přijetí čestného člena rozhoduje Valná hromada 3/5 většinou.
II.1.4. Evidenci jednotlivých členů vede v písemné nebo elektronické formě sekretariát.
Členové

jsou do seznamu zapisováni a vymazáváni neprodleně poté co jsou pro zápis či výmaz splněny veškeré podmínky.
Seznam členů je veřejně přístupný.

II.2. Práva členů

II.2.1. Všichni členové ASNEP mají právo navrhovat kandidáty do orgánů ASNEP, přidružené zahraniční a čestné členy ASNEP, účastnit se akcí, které ASNEP organizuje, být informován o činnosti členů ASNEP, jakož i právo zrušit své členství. Každý člen ASNEP má právo účastnit se Valné hromady.

II.2.2. Na Valnou hromadu vysílají členské organizace jednoho zástupce.

II.2.3. Řádný člen má hlasovací právo na Valné hromadě ASNEP.

II. 2.4. Přidružený a čestný člen ASNEP, se zúčastňuje Valné hromady s hlasem poradním. Přidružený člen může navrhovat členy volených orgánů ASNEP, podávat náměty k jednání. Zástupce přidruženého člena může být jmenován do funkce předsedy či člena expertní komise.

II.3. Povinnosti členů

II.3.1 Všichni členové ASNEP jsou povinni hájit osob se sluchovým postižením a jejich rodičů, dodržovat usnesení a stanoviska ASNEP a popularizovat její činnost v široké veřejnosti. Všichni členové mají povinnost napomáhat a usilovat o maximální spolupráci všech členů ASNEP.

II.3.2. Řádní, přidružení členové jsou povinni zaplatit členské příspěvky nejpozději do konce
prvního pololetí aktuálního roku.

II. 3.3. Všichni členové ASNEP jsou povinni dodržovat stanovy, aktivně se podílet na
naplňování poslání spolku, svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, účastnit se
Valné hromady.

II.4. Zánik členství v ASNEP:

Členství v ASNEP zaniká:

a) písemným oznámením o vystoupení člena z ASNEP,
b) zánikem členské organizace,
c) schválením zániku členství členské organizace Valné hromadě, neplní-li členská
organizace po dobu delší než rok své členské povinnosti dle článku II.3.

 

III. O r g a n i z a č n í s t r u k t u r a

III.1. Orgány ASNEP:

– Valná hromada
– Prezident a viceprezident
– Rada spolku
– Kontrolní komise

III.2. Zasedání zástupců členů – Valná hromada

III.2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ASNEP. Každý člen má právo vyslat na Valnou hromadu jednoho svého zástupce s hlasem rozhodujícím. S hlasem poradním se Valné hromady účastní zástupci přidružených členů, předsedové expertních komisí ASNEP a pozvaní hosté. Každý řádný člen má jeden hlas. Valnou hromadu svolává prezident písemným oznámením nejpozději 14 dnů předem nejméně jednou za šest měsíců. Prezident musí svolat mimořádnou Valnou hromadu, pokud to naléhavě vyžaduje situace, nebo pokud o to požádá alespoň 1/3 řádných členů.

III.2.2. Orgány ASNEP rozhodují ve sboru. Jsou schopny se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti (video konference, per rollam) většiny členů. Rozhodují, není-li určeno ve stanovách jinak, většinou hlasů zúčastněných členů.

III.2.3 Valná hromada je usnášeníschopná je-li přítomna alespoň 1/2 zástupců členů. Není-li ve stanovách uvedeno jinak, přijímá Valná hromada rozhodnutí nad poloviční většinou všech hlasů přítomných zástupců řádných členů.

III.2.4. Valná hromada volí v tajném hlasování prezidenta, viceprezidenta, kontrolní komisi a tři členy Rady spolku z řádných členů ASNEP na funkční období tří let. Prezident, viceprezident, kontrolní komise a tři členové Rady spolku jsou zvoleni, pokud obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných řádných členů ASNEP.

III.2.5. Valná hromada může odvolat prezidenta, viceprezidenta a tři členy Rady spolku, pokud jim v tajném hlasování vysloví nedůvěru nadpoloviční většina všech řádných členů.

III.2.6. Valná hromada projednává otázky společného zájmu členských organizací, rozpočet, zprávu o hospodaření ASNEP a zprávu kontrolní komise. Přijímá usnesení a vydává stanoviska k nejzávažnějším společenským a ekonomickým problémům osob se sluchovým postižením. Stanovuje výši členských příspěvků.

Do působnosti Valná hromady dále přísluší:
a) schvalovat zprávu Rady spolku o činnost.
b) schvalovat zprávu o hospodaření ASNEP,
c) stanovit hlavní zásady v činnosti a hospodaření ASNEP na další období,
d) projednávat zprávu kontrolní komise,
e) provádět volby do Rady spolku a kontrolní komise, volit prezidenta, viceprezidenta a členy Rady spolku,
f) přijímat nové členy
g) rozhodovat o ukončení činnosti ASNEP nebo o jeho rozdělení a o způsobu naložení s jeho majetkem v souladu s platnými zákony,
h) schvalovat, resp. rozhodovat o založení jiné právnické osoby s účastí ASNEP,
i) schvalovat fúzi, změnu právní podoby či zrušení jiné právnické osoby ve které je ASNEP účasten,
j) disponovat s nemovitým a movitým majetkem ASNEP.

III.2.7. K platnému rozhodnutí u bodů III.2.3. g, h , i, j , je nutný souhlas 4/5 většina řádných členů

III.3. Prezident a viceprezident

III.3.1. Prezident a viceprezident jsou statutárními zástupci ASNEP. Jednají ve shodě, každý samostatně. Zastupují ASNEP vůči jiným subjektům. V případě nezbytných opatření, která nesnesou odklad, mohou prezident či viceprezident jednat samostatně. O svých rozhodnutích informují nejbližší Valnou hromadu.

III.3.2. V době nepřítomnosti zastupuje prezidenta v plném rozsahu viceprezident.

III.3.3. Prezident může zastávat současně funkci ředitele sekretariátu.

III.3.4. Prezident a viceprezident mohou být odvoláni na návrh členské organizace a pokud jim v tajném hlasování vysloví nedůvěru nadpoloviční většina všech řádných členů ASNEP.

III. 4. Rada spolku

III.4.1. Rada spolku má 5 členů a je složena z prezidenta, viceprezidenta a tří Valnou hromadou zvolených členů.

III.4.2. Rada spolku řeší aktuální problémy a vydává stanoviska k nejzávažnějším společenským a
ekonomickým problémům osob se sluchovým postižením.

III.4.3. Rada spolku je výkonným orgánem mezi Valnou hromadou.

III.4.4. Rada spolku zasedá pravidelně minimálně 1x za 2 měsíce.

III.4.5. Rada spolku informuje o své činnosti Valnou hromadu.

III.4.6. Působnost Rady spolku :
a) schvalovat směrnice a metodické pokyny k činnostem ASNEP,
b) projednávat a kontrolovat činnost sekretariátu ASNEP, v případě zjištění nedostatků navrhovat řešení, přijímat účinná opatření a informovat o nich na Valné hromadě,
c) jmenovat a odvolávat ředitele sekretariátu ASNEP

d) jmenovat expertní komise, hodnotit výsledky jejich činnosti,
e) stanovit pravidla finančního hospodaření a správy společného majetku,
f) pravidelně kontrolovat a hodnotit hospodaření s majetkem a finančními prostředky ASNEP,
g) schvalovat vnitřní organizační normy ASNEP, jejich změny a doplňky,
h) schvalovat rozpočet ASNEP, hodnotit způsoby jeho zabezpečení a posuzovat jeho čerpání,
i) projednávat a schvalovat projekty ASNEP,
j) projednávat informace, případné návrhy a doporučení na řešení závažných problémů navrhovaných ředitelem sekretariátu,
k) informovat o své činnosti pravidelně na Valné hromadě.

III.5. Kontrolní komise

III.5.1. K revizi hospodaření ASNEP je zasedáním zástupců řádných členů volena kontrolní komise, kterou tvoří předseda a nejméně 2 členové. Kontrolní komise volí ze svého středu místopředsedu, který zastupuje předsedu v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti.

III.5.2. Kontrolní komise zasedá podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedání kontrolní komise svolává její předseda.

III.5.3. O výsledcích provedených kontrol informuje Valnou hromadu a Radu spolku a navrhuje opatření k odstranění nedostatků.

III.5.4. Předseda kontrolní komise nebo jím pověřený člen má právo účasti na Valné hromadě a zasedáních Rady spolku.

III.5.5. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě spolku.

III.6 Expertní komise

III.6.1. K řešení konkrétních úkolů jsou vytvářeny expertní komise jako poradní orgán. Valnou hromadou jsou voleni předsedové komisí. Předsedové komisí si k práci jako členy komise vybírají další členy, o složení komise informuje předseda valnou hromadu ASNEP, která složení komise potvrdí.

III.6.2. Expertní komise zasedají podle aktuální potřeby. Zasedání komisí svolávají jejich předsedové.

III.6.3. Expertní komise předkládá své návrhy a stanoviska Valné hromadě ASNEP s návrhy na další postup.

 

IV. F i n a n č n í p r o s t ř e d k y A S N E P

IV.1. Zdroje finančního zabezpečení ASNEP

– členské příspěvky
– úroky, odkazy, dary, dědictví
– dotace a granty od institucí státní a místní správy
– granty od nadací a jiných organizací
– vlastní hospodářská činnost

IV.2. ASNEP má svůj korunový, popř. i devizový účet. Podpisové právo má statutární zástupce a pověřený pracovník ASNEP.

V. S e k r e t a r i á t

V.1. K zajištění činnosti může ASNEP zřídit svůj sekretariát. Vedoucím sekretariátu je výkonný ředitel.

V.2. Ředitel řídí činnost sekretariátu, jeho pracovníků a plní usnesení Valné hromady a Rady spolku. Je přímo podřízen prezidentovi ASNEP.

Sekretariát zejména:
a) zpracovává projekty organizace a odpovídá za jejich plnění,
b) podává návrhy Valné hromadě a Radě spolku.

V.3. Pracovně právní vztahy pracovníků sekretariátu se řídí Zákoníkem práce v platném znění.

 

VI. Z á s a d y h o s p o d a ř e n í a m a j e t e k

VI.1. Hospodaření ASNEP se vždy řídí platným právním řádem.

VI.2. Majetek ASNEP tvoří movitý a nemovitý majetek a finanční prostředky.

VI.3. ASNEP může provozovat v souladu s obecně platnými právními předpisy vedlejší hospodářskou a obchodní činnost. Zisk z této činnosti bude použit pouze na zajištění a rozvoj činnosti ASNEP.

VI.4. ASNEP má právo nabývat majetek do svého výhradního vlastnictví. Pouze tímto svým výhradním majetkem odpovídá za své závazky.

VI.5. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, peněžní i věcné dary fyzických a právnických osob, dotace a další příjmy získané v souladu s právními předpisy.

VI.6. Za vedení účetnictví a zpracovávání dalších závazných evidencí odpovídá prezident, viceprezident a ředitel sekretariátu.

VI.7.Odpovědnost za škodu se uplatňuje podle obecně platných právních předpisů.

 

VII. Z á n i k o r g a n i z a c e

VII.1. O zániku ASNEP, může rozhodnout Valná hromada nadpoloviční většinou hlasů zástupců řádných členů ASNEP.

VII.2. Spolek může být zrušen na základě rozhodnutí soudu ČR.

VII.3. Je-li spolek zrušen dobrovolným rozpuštěním, rozhodne Valná hromada současně s rozhodnutím o majetkovém vypořádání.

VII.4. Případný likvidační zůstatek majetku bude rozdělen rovným dílem mezi své řádné členy.

 

VIII. Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

VIII.1. Změny ve stanovách může provádět Valná hromada, a to 2/3 většinou hlasů přítomných zástupců řádných členů.

VIII.2. Spolek má právo se v souladu se svým posláním obracet na státní orgány s peticemi a žádostmi.

VIII.3. Toto nové úplné znění stanov nahrazuje dnem svého přijetí stanovy z 27. 3. 2000.

V Praze dne 23. 10. 2015
Členové zasedání členů ke dni 23. 10. 2015