EKOV

EKOV

Expertní komise pro otázky vzdělávání

Předseda EKOV: Mgr. Petr Vysuček, Ph.D.

Členové EKOV: Mgr. Tomáš Bogner, Mgr. Lucie Štádlerová, PhDr. Romana Petráňová, Ph.D., PhDr. Anna Cíchová Hronová, Miroslav Scherkl, Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., Mgr. David Jorda, Mgr. Žofie Záveská, Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D., MgA. Robert Milič, Mgr. Tamara Kováčová, doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Mirka Tylová

Kontakt: vysucek@asnep.cz

Expertní komise pro otázky vzdělávání (EKOV) vznikla v říjnu 2012. Navázala na činnost odborníků zabývajících se Národním akčním plánem inkluzivního vzdělávání (NAPIV), který byl zaměřen na zajištění rovného přístupu všech osob ke vzdělávání, tzn. Včetně osob se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hlavním cílem EKOV je celkové zlepšování podmínek a kvality vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením. A to prostřednictvím komunikace s institucemi a osobami, které jsou za vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením zodpovědné, respektive které takové vzdělávání svou činností ovlivňují. EKOV podává podněty, snaží se s nimi vést diskuzi, pomáhá řešit případné stížnosti aj. Dále připomínkuje legislativu, prováděcí předpisy, projekty a dokumenty, které zasahují do vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením. Monitoruje dodržování platných pravidel pro vzdělávání osob se sluchovým postižením, upozorňuje na případné rozpory, nedomyšlenosti v příslušných dokumentech či rozhodnutích jednotlivých úřadů a institucí. 

Za tímto účelem nejčastěji komunikuje s MŠMT, ČŠI, NÚV, NPI, NROZP, CERMATEM a konkrétními školami a různými nestátními neziskovými organizacemi, které se zabývají problematikou osob se sluchovým postižením nebo vzděláváním obecně.

Důležitým úkolem EKOV je též osvětová činnost, kterou komise realizuje prostřednictvím svých účastí na odborných konferencí a přednáškách, kde upozorňuje na dílčí i systémové problémy vzdělávání osob se sluchovým postižením.

 

Klíčové úspěchy EKOV:

  •     Díky iniciativě EKOV byl na podzim 2012 poprvé k inspekci vedené Českou školní inspekcí ve škole pro sluchově postižené přizván neslyšící odborník. Postupně EKOV vytvořila seznam neslyšících odborníků, kteří se účastní inspekcí ve školách pro sluchově postižené. V jednání nadále zůstává účast odborníků na vzdělávání žáků se sluchovým postižením i ve školách, které nejsou přímo pro sluchově postižené zřizovány, ale v nichž se tito žáci vzdělávají.
  •     Členka EKOV byla jmenována členkou hodnotitelské komise dotačního programu MŠMT ČR „Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení v roce 2014“.
  •     EKOV jednala opakovaně s NÚV ohledně plošného testování 5. a 9. tříd s cílem, aby se žáci se sluchovým postižením plošného testování účastnili a aby se pro ně neredukoval obsah, ale přizpůsobovala forma (překlady do ČZJ aj. obdobně jako u maturitních zkoušek atd.). EKOV dále spolupracuje s MŠMT ohledně jednotných přijímacích a maturitních zkoušek.
  •     EKOV se aktivně účastnila připomínkování novely školského zákona, vyhlášky o vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a zákona o pedagogických pracovnících. Díky EKOV jsou tak součástí novely z r. 2016 i ustanovení týkající se explicitně (navíc, k obecně platným ustanovením § 16) dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením.
  •     Členové EKOV dali podnět Kanceláři veřejného ochránce práv o nedostatečné úrovni vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Ombudsmanka Anna Šabatová podnět prošetřila a o šetření vydala zprávu (2015), v níž mj. uložila MŠMT a ČŠI učinit konkrétní kroky vedoucí k nápravě současného stavu vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením.
  •     EKOV spolu s dalšími organizacemi prosadily od r. 2018 zařazení profese tlumočníka českého znakového jazyka a přepisovatele pro neslyšící do tzv. Katalogu povolání.

·      Od r. 2017 spolupracuje ASNEP (EKOV) s MŠMT a NÚV, resp. NPI na metodické podpoře pro výuku jazyků (ČJ, ČZJ, AJ) žáků se sluchovým postižením. Postupně vznikají vícedílné elektronické publikace, které shrnují teoretická východiska a ukazují i praktické příklady výuky žáků se sluchovým postižením. Tvoří tak metodickou pomůcku pro učitele a další zájemce.