EKOTN

EKOTN

Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící

Předsedkyně EKOTN: Bc. Marie Mašláňová

Členové EKOTN: Bc. Zuzana Hájková, Bc. Anna Pangrácová, Bc. Hana Trsková

Kontakt: maslanova@asnep.cz

EKOTN pod organizací ASNEP funguje od roku 2004. Hlavním cílem EKOTN je konstantně aktivita vedoucí ke zvýšení kvality poskytované tlumočnické služby neslyšícím klientům. Dílčí cíle se mění v závislosti na aktuálním dění v oblasti tlumočení pro neslyšící. V dubnu 2022 byla vytvořena nová EKOTN, která navazuje na poslední aktivity EKOTN z roku 2014.

ASNEP byly aktuálně definovány následující hlavní oblasti zájmu EKOTN:

 • Zastřešující komunikace s vládními a nadnárodními organizacemi v oblasti tlumočení českého znakového jazyka pro neslyšící
 • Zastřešující komunikace s českými médii v oblasti tlumočení českého znakového jazyka pro neslyšící
 • Úzká spolupráce s legislativní komisi ASNEP v oblasti řešení aktuálních právních předpisů souvisejících s profesí tlumočníka českého znakového jazyka. V současné době je to především problematika tlumočení na matrikách, soudní tlumočení a překlad a zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Spolupráce při řešení stížností na kvalitu tlumočení pro neslyšící
 • Osvěta o tlumočnické profesi při všech vhodných příležitostech (konference, oslavy, odborné diskuze a debaty…)

Současné cíle

 

 • Zastřešující komunikace s vládními a nadnárodními organizacemi v oblasti tlumočení českého znakového jazyka pro neslyšící.

 

 • Zastřešující komunikace s českými médii v oblasti tlumočení českého znakového jazyka pro neslyšící.

 

 • Úzká spolupráce s legislativní komisi ASNEP v oblasti řešení aktuálních právních předpisů souvisejících s profesí tlumočníka českého znakového jazyka. V současné době je to především problematika tlumočení na matrikách, soudní tlumočení a překlad a zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

 • Spolupráce při řešení stížností na kvalitu tlumočení pro neslyšící.

 

 • Osvěta o tlumočnické profesi při všech vhodných příležitostech (konference, oslavy, odborné diskuze a debaty…).

 

Medailonky členů EKOTN

 • Mgr. Naďa Hynková Dingová, PhD.
  • absolventka oboru filologie na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FFUK - dizertační práci na téma TYPOLOGIE CHYB V TLUMOČENÍ Z ČEŠTINY DO ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA obhájila v roce 2017 
  • aktivně se věnuje tlumočení od roku 2000 v nejrůznějších oblastech (tlumočení komunitní, konferenční, umělecké, v médiích, ve vzdělávání apod.)
  • od roku 2000 je také akademickým pracovníkem (vyučujícím budoucích tlumočníků) na Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FFUK
  • od roku 2007 je soudním tlumočníkem čeština - český znakový jazyk
  • je členem profesních organizací tlumočníků a orgánů hájící zájmy tlumočníků (Komora soudních tlumočníků ČR, Jednota tlumočníků a překladatelů, Aplikační skupina při Ministerstvu spravedlnosti ČR apod.)

  Bc. Zuzana Hájková

  • předsedkyně organizace KukátkOO, tlumočnice a překladatelka čeština - český znakový jazyk v oblasti umění
  • absolventka bakalářského oboru Čeština v komunikaci neslyšících na ÚJKN FFUK v Praze (2009)
  • dokončuje magisterské studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících a věnuje se diplomové práci na téma Trajektorie osvojování a užívání jazyka českých Neslyšících
  • byla předsedkyní EKOTN  letech 2012-2013
  • nyní pracuje jako učitelka na SŠ pro neslyšící a  editorka Zpráv v českém znakovém jazyce
  • má mnoholeté zkušenosti s překlady mezi ČJ a ČZJ pro mnoho subjektů (Národní pedagogický institut, Deaf friendly, CERMAT)

  Bc. Hana Trsková 

  • absolventka bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících se zaměřením na tlumočení českého znakového jazyka a oboru Český jazyk a literatura
  • dokončuje magisterské studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících a věnuje se diplomové práci na téma Tlumočení zdvořilosti z českého znakového jazyka do češtiny
  • tlumočnickou praxi započala v roce 2019. Pracuje jako tlumočnice v Centru pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a středočeský kraj, o.p.s., ve Zprávách v českém znakovém jazyce a na Tiché lince. Externě tlumočí také pro Ústav jazyků a komunikace neslyšících
  • je členkou České komory tlumočníků znakového jazyka, kde se věnuje v kruhu vzdělávání organizování kurzů a školících akcí pro tlumočníky

  Bc. Anna Pangrácová

  • absolventka bakalářského studia oboru Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
  • dva roky pracovala jako operátorka v Centru zprostředkování tlumočníků pro neslyšících pod Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s. (2015 - 2017)
  • k médiím a informacím měla vždy blízko, proto také v současné době pracuje jako editorka a koordinátorka Zpráv v českém znakovém jazyce v České televizi 
  • koordinátorka týmu, který vytváří příběhy v českém znakovém jazyce na internetové stránce pro neslyšící děti - Weblíčko pod Českomoravskou unií neslyšících, z.s.

  Marie Mašláňová 

  • studentka bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze se zaměřením na tlumočení (2019-2022)
  • od roku 2018 se aktivně věnuje tlumočení/překladu mezi mezinárodním znakovým systémem a  českým znakovým jazykem (přednášky, konference, kulturní akce)
  • moderátorka Televizního klubu neslyšících v České televizi
  • od června 2020 je předsedkyní Revizní komise ASNEP
  • od července 2020 vytváří obsah osvětového profilu Mašle média
  • spolupracovala s organizacemi z oblasti tlumočení (ČKTZJ, Deaf friendly)