ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Orgány ASNEP jsou prezident a viceprezident, Rada spolku, Valná hromada a kontrolní komise.

Statutárními zástupci ASNEP jsou prezident a viceprezident, kteří zastupují ASNEP vůči jiným subjektům. Současnou prezidentkou ASNEP je Mgr. Lucie Sedláčková Půlpánová a viceprezidentem Mgr. Vlastimil Chlumský.

Rada spolku ASNEP řeší aktuální problémy a vydává stanoviska k neodkladným společenským a ekonomickým problémům osob se sluchovým postižením. O své činnosti pravidelně informuje Valnou hromadu i veřejnost. Je tvořena z 5 členů: prezidenta, viceprezidenta a 3 Valnou hromadou zvolených členů. V současné době jsou v Radě ASNEP Mgr. Lucie Sedláčková Půlpánová, Mgr. Vlastimil Chlumský, Jan Borovanský, Bc. Jindřich Mikulík a Mgr. Milan Fritz.

Valná hromada spolku je nejvyšším orgánem ASNEP. Skládá se ze zástupců členů spolku. Valná hromada projednává otázky společného zájmu členských organizací, rozpočet, zprávu o hospodaření ASNEP a zprávu kontrolní komise. Přijímá usnesení a vydává stanoviska k nejzávažnějším společenským a ekonomickým problémům osob se sluchovým postižením. Zároveň Valná hromada volí prezidenta, viceprezidenta, kontrolní komisi a tři členy Rady spolku z řádných členů ASNEP. Řádní členové mají na Valné hromadě rozhodující hlas. Poradní hlas pak mají přidružení členové, předsedové expertních komisí a pozvaní hosté.

Kontrolní komisi tvoří předseda a nejméně dva členové, kteří jsou řádnými členy ASNEP zvolení k revizi hospodaření ASNEP. O výsledcích provedených kontrol informuje Valnou hromadu a Radu spolku a navrhuje opatření k odstranění nedostatků. V současné době jsou členové kontrolní komise Marie Mašláňová, Iveta Kubištová a Michal Procházka.