VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Slovo prezidentky ASNEP, z. s. 

Vážené dámy, vážení pánové, 

dostáváte do rukou zprávu o naší činnosti za rok 2019. Uplynul druhý rok pod mým vedením.  I letos jsme byli velmi aktivní a zúčastňovali se mnoha jednání a schůzek, kde jsme  upozorňovali na bariéry, na které lidi se sluchovým postižením narážejí. Na naši skupinu se  velmi často zapomíná, neboť na nás na první pohled není žádný handicap vidět. 

Kromě toho, na námi pořádané akci, při příležitosti Mezinárodního dne neslyšících, bylo  oceněno 5 lidí, kteří pro komunitu neslyšících znamenají velmi mnoho. Tito lidé si odnesli  sošku, vyrobenou neslyšícím umělcem, panem Žampachem. Akce proběhla v Tiché kavárně. Samozřejmě nechyběla ani konference pro širokou veřejnost, tématem tentokrát byly sociální  služby pro neslyšící. 

Děkujeme, že si najdete chvilku a přečtete si naši výroční zprávu. 

Jsme nadále otevření ke komunikaci. Budeme rádi, když se zapojíte a společně budeme  nadále bojovat, aby lidé se sluchovým postižením v této zemi byli více respektování. 

Děkuji.  

Pavlína Spilková  

prezidentka

POSLÁNÍ A CÍLE  

Posláním ASNEP, z. s. je zlepšovat situaci se sluchovým postižením a jejich rodičů v České  republice a všestranně napomáhat organizacím pracujícím ve prospěch osob se sluchovým  postižením.  

K těmto účelům ASNEP, z. s. především: 

sdružuje právnické osoby, které pracují ve prospěch osob se sluchovým postižením  a jejich rodičů, 

umožňuje členským organizacím, aby se pravidelně setkávaly, konzultovaly společné  problémy a hledaly jejich optimální řešení – přijímá usnesení a vydává stanoviska  k nejzávažnějším společenským a ekonomickým problémům osob se sluchovým  postižením a jejich rodičů; využívá své kolektivní auditory k dodání potřebné váhy  společným požadavkům na zlepšení kvality života osob se sluchovým postižením  a jejich rodičů; umožňuje rychlou výměnu informací mezi těmito organizacemi  a usiluje o maximální koordinaci jejich akcí, 

vyjadřuje se k návrhům legislativních opatření a iniciuje přijímání nových  legislativních opatření ovlivňujících život osob se sluchovým postižením a jejich  rodičů, 

seznamuje širokou veřejnost s problematikou sluchového postižení a propaguje  činnost členských organizací; využívá k tomu působení v médiích, přednáškové  činnosti, reklamy atd., 

realizuje výchovné, vzdělávací, poradenské a asistentské aktivity všeho druhu ve  prospěch osob se sluchovým postižením a jejich rodičů,  

K dosažení cílů ASNEP, z. s. aktivně spolupracuje s: 

Parlamentem ČR a Senátem ČR při připomínkování předpisů, které mohou ovlivnit  život sluchově postižených občanů, 

Úřadem vlády ČR, 

Ministerstvem zdravotnictví, 

Ombudsmanem 

Českou televizí a komerčními televizemi s celoplošným vysíláním ohledně zlepšování  kvality skrytých titulků a tlumočení, 

provozovateli MHD na umísťování optické signalizace do vozů MHD, 

místními úřady a s provozovateli budov, které jsou určeny k využívání širokou  veřejností, 

soudy, školami, 

tištěnými médii, aj.

ASOCIACE ORGANIZACÍ NESLYŠÍCÍCH, NEDOSLÝCHAVÝCH A JEJICH PŘÁTEL 

Prezidentka Pavlína Spilková  

Výkonná ředitelka Mgr. Lenka Jurčíková 

Adresa Karlínské náměstí 12, 186 00, Praha 8 E-mail: asnep@asnep.cz 

Webové stránky: www.asnep.cz 

Facebook: http://www.facebook.com/ASNEP.cz Bankovní spojení: 30332-081/0100 KB Praha 6 Právní forma: spolek  

Registrace u MV ČR: VSC/1-16 505/92-R ze dne 24. 11. 1992 Registrace u Městského soudu v Praze: oddíl L, vložka 4335; ze dne 1. 1. 2014 

IČO: 481 33 493 

DIČ: 005-481 33 493 

Počet členských organizací za rok 2019: 

řádní členové: 8 

přidružení členové: 6 

čestní členové: 2  

Výše členského příspěvku: 2 000 Kč ročně  

Nejvyšší orgán: Valná hromada 

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ  

AUDIOHELP, z.s. 

Tomanova 5, 301 00 Plzeň 

Tel/fax: 377 420 933, e-mail: cknh.zdenek@tiscali.cz  

Czech Deaf Youth, z.s. 

Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1 

e-mail: czech.cdy@gmail.com 

Českomoravská unie neslyšících z.s. 

Dlouhá 729/37, Praha 110 00 

e-mail: martin.novak@cmun.cz 

Evoluce - Jihočeské centrum ČZJ, z.s.  

Novohradská 1156, 370 08 České Budějovice 

Tel: 736 437 029, e-mail: evoluce3@gmail.com 

Informační centrum přátel a rodičů sluchově postižených, z. s.  Hábova 1571, 155 00 Praha 5 -Stodůlky  

Tel: 235 517 313, e-mail: zabdyrova@infocentrum-sluch.cz 

Klub přátel červenobílé hole, o. s.  

Cafourkova13/526, 181 00 Praha 8  

Tel: 284 691 012, sms: 775 164 190, e-mail: pacesova.ota@volny.cz  

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.  Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8  

Tel: 224 816 829, e-mail: snncr@snncr.cz  

Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka, o.s.  H. Malířové 14, 638 00 Brno  

Tel. 604 914 089, e-mail: trojrozmer@trojrozmer.cz  

Přidružení členové  

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.  Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava Tel: 776 047 108, e-mail: csnn@csnn.cz  

Česká komora tlumočníků znakového jazyka z. s.  Senovážné nám. 23, 110 00 PRAHA 1  

Tel: 737 282 537, e-mail: info@cktzj.com  

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením, o. p. s.  ulice Milady Horákové 504, 500 06, Hradec Králové  Tel: 495 533 138, email: hradeckecentrum@seznam.cz  

ORBI PONTES, z. s. 

Brichtova 819/8, 152 00 Praha 5  

e-mail: info@orbipontes.cz 

PEVNOST – České centrum znakového jazyka, o. s.  Krátkého 250/4, 190 00 Praha 9  

Tel/fax: 266 006 390, e-mail: pevnost@pevnost.com  

Plzeňská unie neslyšících, o. s. 

Palackého náměstí 3, 301 00, Plzeň 

Tel: +420 377 421 124, e-mail: posta@pun.cz 

Čestní členové  

Mgr. Věra Strnadová  

Doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc.

Projekty ASNEP realizované v roce 2019: 

Mezinárodní den neslyšících: 

Mezinárodní den neslyšících neboli Den znakového jazyka proběhl 23. 9. 2019 v Praze v  Tiché kavárně. Akce se konala odpoledne. Program byl velmi zajímavý. Na úvod vystoupil  pan Jaroslav Paur, který účastníkům přiblížil historii znakového jazyka a prozradil jim, jak žili  neslyšící před 100 lety. Předávaly se samozřejmě také ocenění lidem, kteří vykonali mnoho ve  prospěch sluchově postižených. Cenu získalo 5 lidí – Josef Bezemek, Josef Brožík, Petr  Vysuček, Kateřina Houšková Červinková a Jindřich Zemánek. Každý z oceněných získal  krásnou sošku vyrobenou neslyšícím umělcem Janem Žampachem. Po celou dobu akce bylo  zajištěno tlumočení a simultánní přepis kulturního programu. 

Oslavy Mezinárodního dne neslyšících mají mezinárodní charakter. Cílem bylo tento den  s neslyšícími oslavit. Umožnit komunitě neslyšících se setkávat. Připomenout osobnosti, které  se zásadním způsobem zasadili o lepší život sluchově postižených u nás v ČR nebo ty  neslyšící, kteří jsou pro tuto komunitu velmi důležití. Dále se bychom chtěli šířit osvětu a  upozornit na sluchově postižené občany, na jejich specifický způsob komunikace, na jejich  potřeby. 

Odborná konference: 

Konference proběhla 29. 11. 2019 ve škole pro sluchově postižené – Holečkova 104/4, Praha  5. Tématem jsme navázali na obecnou problematiku v naší komunitě – Sociální služby pro  neslyšící. Pozvali jsem několik organizací, které poskytují sociální služby pro neslyšící – např. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Česká unie neslyšících, Tichý svět,  SUKI – Spolek uživatelů kochleárních implantátů, Národní rada osob se zdravotním  postižením, EPHATA – pomoc lidem s hendikep sluchovým, Tamtam – centrum pro dětský  sluch, CZTN – Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím a Centrum pro neslyšící a  nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj. Zástupci těchto organizací představili své služby.  Na závěr konference se konal dvouhodinový workshop, který byl rozdělen na dva blogy.  Účastníci si mohli vybírat dvě z šesti témat – „Tlumočení a přepis“, „Zdroj informací a místo  pro setkávání dospělých a seniorů s kochleárním implantátem“, „Odborné sociální  poradenství“, „Sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby“, „Sociální služby a  pobytové akce pro děti“ a „Jaké sociální služby mi ve stáří pomohou“. Konference se  zúčastnilo 35 lidí. Cílem konference bylo, aby si neslyšící uvědomili, že mohou žít normální  život i přes své postižení. Během konference bylo zajištěno tlumočení znakového jazyka a  simultánní přepis. 

Finanční podpora ASNEP: 

- Magistrát hlavního města Prahy 

- finanční dary