Den českého znakového jazyka

Dnes slavíme významný den – 25. výročí uznání českého znakového jazyka jako plnohodnotného jazyka neslyšících!

Dnes slavíme významný den – 25. výročí uznání českého znakového jazyka jako plnohodnotného jazyka neslyšících! V roce 1998 prezident ČR svým podpisem stvrdil, že je český znakový jazyk (tehdy znaková řeč) rovnocenný s mluveným českým jazykem. V roce 2008 pak došlo k úpravě termínu znaková řeč na znakový jazyk a zákon byl doplněn o další komunikační systémy osob se sluchovým postižením a hluchoslepých osob. Přejeme všem, aby i nadále český znakový jazyk vzkvétal a aby se i nadále předával mezi generacemi!